Práva dotknutej osoby

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva:

a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom
b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov
c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“)
d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov
e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom
f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov
g) právo Dotknutej osoby namietať
h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním
i) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov

V spoločnosti GEOTHERM Slovakia s.r.o. venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť a rešpektuje Vaše súkromie.