Často kladené otázky /dotácie OZE pre domácnosti/

Môže domácnosť získať poukážku na ešte nepostavený dom?

Jednou z povinných príloh, ktorú je potrebné predkladať pri žiadosti o preplatenie poukážky je doklad o vlastníctve nehnuteľnosti. V prípade neskolaudovaného rodinného domu je to list vlastníctva, v ktorom je dom zapísaný ako rozostavaná stavba. viac info. K listu vlastníctva sa prikladá aj kópia právoplatného stavebného povolenia.

Ako požiadať o dotáciu na tepelné čerpadlo / fotovoltaické panely / solárne kolektory?

Keď sa dotačný program rozbehne, spoločnosť GEOTHERM Slovakia s.r.o., ako registrovaný zhotoviteľ, vám poradí s výberom zariadenia, ktoré bude spĺňať jednak vaše predstavy, ale zároveň aj technické požiadavky na získanie dotácie a vytvorí vám návrh cenovej ponuky so zoznamom oprávnených nákladov pre uplatnenie dotácie. Následne s vami uzatvoríme zmluvu.
V ďalšom kroku si ako domácnosť požiadate o vydanie poukážky na dotáciu prostredníctvom online formuláru na webe zelenadomacnostiam.sk, ktorú dostanete do 30 dní od dátumu doručenia žiadosti o poukážku. Spolu s ňou vám bude doručená aj zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.
Zmluvu je nutné vytlačiť v dvoch vyhotoveniach a každé podpísať zástupcom domácnosti. Domácnosť musí úradne overiť podpis na jednom vyhotovení zmluvy, ktoré odovzdá zhotoviteľovi (našej spoločnosti) do 30 dní od dátumu uvedeného na poukážke a my ju doručíme agentúre SIEA. Súčasťou zmluvy budú aj čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky.

Mám všetky potrebné dokumenty na čerpanie dotácie, čo ďalej?

V zmluve so zhotoviteľom (teda s nami) sa dohodneme na termíne realizácie inštalácie vami vybranej technológie a ostatnú administratívu už zariadime my ako zhotoviteľ, pretože nás k tomu zaväzuje zmluva o preplácaní poukážok, ktorú sme podpísali pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov. Súčasťou inštalácie zariadenia sú všetky povinné skúšky a revízie, aby bolo zariadenie úspešne uvedené do prevádzky a slúžilo tak vašim potrebám.

Chcem si vyrábať vlastnú elektrinu z fotovoltaických panelov, aké sú obmedzenia?

Pokiaľ domácnosť spotrebuje všetku elektrinu, ktorú si sama vyrába na streche svojho domu pomocou fotovoltaických panelov, prípadne ak časť nespotrebovanej elektriny prenechá distribučnej spoločnosti za 0 EUR/kWh, tak sa podľa zákona nejedná o podnikanie v energetike, preto má domácnosť iba oznamovaciu povinnosť voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ak nie je distribučná sústava schopná prebytočnú elektrinu odobrať, musí domácnosť rešpektovať podmienky pripojenia v danej lokalite (napríklad využitím zariadenia na obmedzenie dodávok elektriny do siete a to v rámci projektu FV elektrárne, ktorý pre vás vytvoríme).

Aká je maximálna výška dotácie na zdroje tepla a elektriny pre rodinné domy?

Maximálna možná výška podpory na inštaláciu je 50 % oprávnených výdavkov, ale maximálne však 2550 EUR u fotovoltaickej elektrárni bez akumulácie elektriny (maximálne 3450 EUR s akumuláciou elektriny), u solárnych kolektorov je to 1750 EUR a pre tepelné čerpadlo 3700 EUR na inštaláciu.
Rodinné domy môžu požiadať o podporu na viacero druhov zariadení, ale len na jedno zariadenie z každého druhu.

Ako bude možné o pomoc požiadať?

Pre domácnosť je dôležité, aby poznali konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia, pretože od toho závisí výška podpory. Inštalovaný výkon určuje, aké množstvo energie bude zariadenie schopné “vyrobiť” a nahradiť tak výrobu energie z fosílnych palív. Domácnosť si môže zariadenie vybrať zo zoznamu zariadení, ktoré spĺňajú určené technické podmienky. Následne môže elektronicky požiadať o vydanie poukážky, ktorú si uplatní pri inštalácii u zhotoviteľa. Dokumentáciu k inštalácii budú predkladať SIEA priamo zhotovitelia, t.j. spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Podľa čoho sú určené sadzby podpory na 1 inštalovaný kilowatt výkonu?

Zverejnené sadzby na 1 inštalovaný kW výkonu zariadenia vyplývajú z aktuálnych celkových výdavkov na typické, tzv. modelové inštalácie. Prehľad  aktuálnych celkových výdavkov na takéto inštalácie získava SIEA prostredníctvom prieskumu trhu. Posudzované výdavky zahŕňajú, dodávku a montáž zariadenia, všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok.

Prečo je stanovený maximálny limit podpory na jednu inštaláciu?

Limitná suma na inštaláciu je zvolená tak, aby pokryla potreby väčšiny inštalácií, pre ktoré sa rozhodnú slovenské domácnosti. Prostriedky budú vďaka tomu rozdelené rovnomerne a nebudú zvýhodňovať domácnosti, ktoré si môžu dovoliť investovať do rozsahom väčších inštalácií.
Maximálne limity majú domácnosti motivovať k tomu, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali sami, a pred inštaláciou zariadení na výrobu tepla zrealizovali opatrenia na zníženie potreby tepla v budovách.

Zverejnené podmienky podpory hovoria len o bytových a rodinných domoch. Znamená to, že na chaty alebo iné rekreačné bývanie sa poukážka nevzťahuje?

Príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie OZE v domácnostiach je plánovaný len pre rodinné domy a bytové domy, ktoré sú takto zapísané aj na liste vlastníctva v katastri. Jedným z cieľov operačného programu Kvalita životného prostredia je znižovanie emisií skleníkový plynov, a to priamo súvisí s využívaním OZE v domácnostiach. Je efektívnejšie podporiť inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v rodinnom dome alebo v bytovom dome, kde sa domácnosť zdržiava prevažnú časť roka, a teda väčšia časť spotrebúvanej energie môže byť nahradená energiou z OZE.

Ak domácnosť využije podporu, dokedy musí zariadenie využívať?

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá. Domácnosť sa podpísaním zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, zaväzuje predovšetkým udržiavať nainštalované zariadenie v prevádzkyschopnom stave a využívať ho na stanovený účel minimálne po dobu dvoch rokov od dátumu ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky. V zmluve je stanovená aj povinnosť uchovávať príslušnú dokumentáciu a umožniť v prípade potreby kontrolu inštalácie.

 

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk