Dotácie na obnovu staršieho rodinného domu – 2022

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo podmienky projektu obnovy 30-tisíc rodinných domov do roku 2026 (dotácie na obnovu rodinných domov). Ľudia budú môcť získať peniaze na zateplenie domu, výmenu okien či dverí, zelenú strechu, či inštaláciu zdroja energie. Týkať sa to bude domov 10-ročných a starších (domov postavený pred rokom 2013).

Plánované vyhlásenie výzvy – dotácií je v 3. štvrťroku 2022

Hlavne ide o zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov a zníženie spotreby energie prostredníctvom komplexnej obnovy rodinných domov. Cieľom investície je do júna 2026 obnoviť minimálne 30 000 rodinných domov a tak účinne prispieť k ekologickému bývaniu.
Investícia je zameraná na vlastníkov starších rodinných domov, kde je stále vysoký potenciál energetických úspor. Investícia umožňuje financovať tradičné opatrenia na úsporu energie (napr. tepelná izolácia, výmena okien, výmena neefektívnych zdrojov tepla alebo osadenie nových zariadení využívajúcich OZE) a opatrenia na podporu adaptácie na zmenu klímy (napr. vegetačné strechy).  Podmienkou je finančný príspevok vlastníkov. Úspory energie sa budú overovať predovšetkým prostredníctvom energetických certifikátov, alebo iných príslušných dokumentov.

Výmena zdroja tepla za plynový kondenzačný kotol je možná, ak je súčasťou komplexnej renovácie, predstavuje malú časť celkovej obnovy a spĺňa najvyššie kritéria energetickej efektívnosti (trieda A). Kotol na spaľovanie biomasy sa nepodporuje.

Dotácie na obnovu rodinného domu

Na obnovu akej nehnuteľnosti je možné žiadať o finančné prostriedky?

Prostriedky sú poskytované na obnovu rodinného domu. Rodinný dom (ďalej len „RD“) je existujúca, užívaná budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Na získanie dotácie musí rodinný dom spĺňať nasledovné podmienky:

1. nachádza sa na území Slovenskej republiky
2. na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“
3. bol postavený pred rokom 2013
4. je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie; v prípade zmiešaného využitia nesmie podlahová plocha domu využívaná na iný účel ako na bývanie presiahnuť 10% celkovej podlahovej plochy domu
5. je v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte5 zatriedený ako rodinný dom
6. nie je na viac ako 20% jeho kapacity využívaný na hospodárske účely
7. energetická hospodárnosť7 RD pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte

Na aký účel je možné získať dotáciu – čo môže a čo má byť predmetom obnovy?
Na realizáciu akých opatrení je možné žiadať o finančné prostriedky?

Predmetom obnovy bude ľubovoľná kombinácia nižšie uvedených opatrení, pričom: a) obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou a zároveň b) súčasťou obnovy RD musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A

Skupina opatrení A. zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:
1. zateplenie obvodového plášťa
2. zateplenie strešného plášťa
3. výmena otvorových konštrukcií
4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
6. zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Skupina opatrení B. inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky)
1. tepelné čerpadlá
2. fotovoltické panely
3. solárne kolektory
4. plynový kondenzačný kotol – za splnenia všetkých nasledovných podmienok, že je:
a) súčasťou komplexnej10 obnovy
b) na energetickom štítku zatriedený do energetickej triedy A
c) v súlade s požiadavkami na ekodizajn11
d) zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia, resp. oleja nahradený novým plynovým kondenzačným kotlom
5. rekuperácia
6. iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)

Skupina opatrení C. zelená strecha
1. intenzívna
2. extenzívna

Skupina opatrení D. akumulačná nádrž na dažďovú vodu
1. podzemná
2. nadzemná

Skupina opatrení E. inštalácia tieniacej techniky
Trvalo inštalované stavebné výrobky vonkajšej tieniacej techniky s pohyblivými prvkami, umožňujúcimi nastavenie úrovne zatienenia, ktoré slúži
k zníženiu tepelnej záťaže miestností nachádzajúcich sa vnútri obálky budovy.

Skupina opatrení F. odstránenie azbestu

Okrem realizácie vyššie uvedených skupín opatrení a opatrení je možné finančné prostriedky poskytnúť aj na prípravu sprievodnej dokumentácie, a to na:
1. projektovú dokumentáciu, vrátane projektového energetického hodnotenia15
2. energetický certifikát východiskového stavu RD16
3. energetický certifikát po obnove RD17

Obnova RD bude realizovaná v súlade so:
a. zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o EHB),
b. zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), c. zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, d. vyhláškou č. 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyhláška o EHB).

Kto môže žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov?

Žiadateľom môže byť fyzická osoba:
1. ktorá je občanom členského štátu EÚ,
2. ktorá má na území SR trvalý pobyt,
3. ktorá je spôsobilá na právne úkony,
4. ktorá je: vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom RD, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky
5. ktorá nebola právoplatne odsúdená za niektorý z nasledovných trestných činov:

 • trestný čin subvenčného podvodu (§ 225 zákona č. 300/2005 Z. z., trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“))
 • trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie(§ 261 – § 263 trestného zákona),
 • trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 – § 268 trestného zákona), – trestný čin prijímania úplatku (§ 328 – § 330 trestného zákona),
 • trestný čin podplácania (§ 332 – § 334 trestného zákona),
 • trestný čin nepriamej korupcie (§ 336 trestného zákona),
 • trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (§ 336c – § 336d trestného zákona),

6. ktorá nemá nedoplatky na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom,
7. voči ktorej nie je vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku,
8. ktorá nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nej neeviduje pohľadávky po splatnosti.

Akú maximálnu výšku finančných prostriedkov je možné získať a ako sa výška finančných prostriedkov určuje?

Výška finančných prostriedkov poskytnutých z POO na obnovu RD neprekročí:

a) 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
b) 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou

a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom z POO znáša prijímateľ.

V prípade, ak má žiadateľ ku dňu predloženia žiadosti trvalý pobyt v RD najmenej 1 rok, na obnovu ktorého žiada poskytnutie prostriedkov mechanizmu a zároveň:

a. má v osobnej starostlivosti osobu mladšiu ako 18 rokov (ďalej len „dieťa“) s ťažkým zdravotným postihnutím24; alebo
b. je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím22; alebo
c. žije v spoločnej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
d. je osamelým rodičom, ktorý má v osobnej starostlivosti dieťa; alebo žije v spoločnej domácnosti s viacdetnou rodinou, resp. v spoločnej domácnosti tvorenej viacdetnou rodinou;

Výška oprávnených výdavkov neprekročí súčet maximálnych výšok oprávnených výdavkov bez DPH na žiadateľom realizované skupiny opatrení, opatrenia a to:

Skupina opatrení A. zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy (zahŕňa stavebné práce, vrátane použitého materiálu)

1. zateplenie obvodového plášťa 75 Eur/m2
2. zateplenie strešného plášťa

a. zateplenie strešného plášťa 24 Eur/m2
b. zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny 62 Eur/m2

3. výmena otvorových konštrukcií 230 Eur/m2
4. zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia 20 Eur/m2
5. zateplenie stropu nevykurovaného suterénu 53 Eur/m2
6. zateplenie podlahy na teréne

Skupina opatrení B. inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky)

1. tepelné čerpadlo 950 Eur/kW, maximálne 11 400 Eur
2. fotovoltický panel 830 Eur/kW, maximálne 2 500 Eur
3. solárny kolektor 670 Eur/kW, maximálne 2 330 Eur
4. plynový kondenzačný kotol

a. cena kotla, práce súvisiace s inštaláciou a revízna správa 1 500 Eur27
b. rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu 1 500 Eur

5. rekuperácia

a. decentrálny (lokálny) systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 3 000 Eur
b. centrálny systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla 6 395 Eur

6. iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov

a. cena tepelného zdroja vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov 1 200 Eur
b. rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu, súvisiace práce 1 500 Eur

Skupina opatrení C. zelená strecha

1. intenzívna 84 Eur/m2
2. extenzívna 74 Eur/m2

Skupina opatrení D. akumulačná nádrž na dažďovú vodu

1. nadzemná bez čerpadla 140 Eur
2. nadzemná s čerpadlom 190 Eur
3. podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla) 2 250 Eur
4. podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla) 2 430 Eur

Skupina opatrení E. tieniaca technika – vonkajšie žalúzie 50 Eur/m2

Skupina opatrení F. odstránenie azbestu (rozobratie, odvoz a uskladnenie)

1. obkladu stien 27,00 Eur/m2
2. strešnej krytiny 28,50 Eur/m2

Výška oprávnených výdavkov na Skupinu opatrení D. a opatrenie F. nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Sprievodná dokumentácia

1. projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane projektového energetického hodnotenia 1 700 Eur
2. projektová dokumentácia, bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia 1 000 Eur
3. energetický certifikát východiskového stavu RD29 150 Eur
4. energetický certifikát po obnove RD 150 Eur

Ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO

1. Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade:

a. obnovy RD podliehajúcej stavebnému konaniu (t. j. vydaniu stavebného povolenia) do 12 mesiacov od dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, za ukončenia realizácie projektu sa považuje deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudačného rozhodnutia).
b. ostatných obnov RD (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) do 8 mesiacov od doručenia oznámenia o schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, za ukončenie realizácie projektu sa považuje deň odovzdania diela, resp. jeho poslednej časti na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

2. Žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v súlade s podmienkami aktuálne vyhlásenej výzvy prostredníctvom informačného systému.

3. Na predmet projektu a opatrenia, ktoré sa plánujú financovať z POO (ani na žiadnu časť projektu, t.j. rovnaké žiadateľom alebo inou osobou vynaložené výdavky) nemohol byť v minulosti vyplatený (schválený, ak k jeho vyplateniu ešte len má dôjsť) finančný príspevok z iných zdrojov, ktorý by predstavoval duplicitné financovanie opatrenia. Rovnako po vyplatení finančných prostriedkov na projekt z POO nesmú byť na projekt a opatrenia, ktoré boli financované (ani žiadnu časť projektu) vyplatené finančné prostriedky z iných verejných zdrojov v budúcnosti, aby sa zabránilo duplicitnému financovaniu rovnakých výdavkov.

4. Na obnovu RD je možné poskytnúť prostriedky z POO len raz, a to bez ohľadu na to, kto o poskytnutie prostriedkov žiada, resp. aké opatrenia sú súčasťou projektu.

5. Zvýšenú intenzitu prostriedkov je možné poskytnúť len na jeden RD, ktorého výlučným alebo podielovým spoluvlastníkom je osoba, ktorá patrí do niektorej zo skupín, ktoré môžu žiadať o poskytnutie zvýšenej intenzity prostriedkov mechanizmu.

6. Obnovený RD bude poskytovať tepelný komfort užívateľom aj pri extrémnych teplotách. 31

7. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu RD, aby aspoň 70 % (hmotnosti) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

8. Projekt obnovy RD a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo32 a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov.33

9. Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie recyklácie selektívnym odstraňovaním materiálov s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

10. Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove RD nebudú obsahovať azbest, ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV k nariadeniu EK a Rady č. 1907/200634).

11. Stavebné prvky a materiály použité pri obnove RD, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi35 budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 51636 a ISO 16 000-337 alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

12. Pri stavebných prácach budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v aktuálnom znení.

Povinné prílohy žiadosti:

Obnova RD ešte nezačala prípadne nebola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • stavebné povolenie
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • Vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) k vzlínavej vlhkosti.

Obnova RD ešte nezačala prípadne nebola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných prác stavebnému úradu a vyjadrenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • Vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti.

Obnova RD bola pred predložením žiadosti ukončená a podlieha stavebnému povoleniu:

 • projektová dokumentácia spracovaná v stupni pre stavebné povolenie
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • rozhodnutie o povolení na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie)
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát preukazujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu 7. v časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • Vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) zároveň aj vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti.

Obnova RD bola pred predložením žiadosti ukončená a nepodlieha stavebnému povoleniu:

 • energetický certifikát východiskového stavu
 • ohlásenie drobnej stavby alebo potvrdenie stavebného úradu, že voči navrhovaným stavebným úpravám nemá námietky, resp. potvrdenie stavebného úradu
 • fotodokumentácia východiskového stavu domu
 • fotodokumentácia po realizácii projektu
 • preberací protokol po ukončení stavebných prác
 • faktúry za realizované práce, ktorých prílohou je súpis prác s vyčíslením výdavkov podľa realizovaných opatrení a opatrení a doklad o úhrade faktúry (výpis z účtu)
 • energetický certifikát potvrdzujúci dosiahnutie úspory primárnych zdrojov energie
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom v zmysle bodu v 7. časti „ďalšie podmienky poskytnutia podpory z POO“
 • Vyjadrenie projektanta (spracovateľa projektovej dokumentácie) prípadne ak relevantné vyjadrenie odborne spôsobilej osoby na energetickú certifikáciu budov (spracovateľa energetického certifikátu rodinného domu) k vzlínavej vlhkosti.

V prípade, ak bola súčasťou projektu dodávka a montáž zariadenia:

 • fotodokumentácia dodaného zariadenia
 • energetický štítok (ak relevantné)
 • doklad o uvedení do prevádzky (ak relevantné)
 • faktúra za dodávku a montáž zariadenia (prílohou je rozpis výdavkov dodaného zariadenia na úrovni realizovaných opatrení)
 • technický list zariadenia (ak relevantné)
 • správa o vykonaní odbornej skúšky (revízia) (ak relevantné)

Dotácie na obnovu domov