Čerpanie dotácií OZE – aktuálny stav

Dotácie na obnoviteľné zdroje energií – čerpanie 2023

SIEA navýši rozpočet projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur

14. marca 2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra navýši rozpočet projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur. Mimoriadne doplnenie zdrojov je určené na financovanie inštalácií, ktoré sú zhotovitelia schopní ukončiť do 3 mesiacov. Zároveň SIEA pripravuje nový projekt, v ktorom bude k dispozícii 140 miliónov eur.

K žiadostiam, ktoré si domácnosti zaregistrovali na stránke www.zelenadomacnostiam.sk, budú môcť zhotovitelia aktivovať vydávanie poukážok vo štvrtok 23. marca 2023 od 11.00 h až do vyčerpania vyčlenenej sumy. Poukážky k aktivovaným žiadostiam budú vydávané od utorka 28. marca 2023 od 11.00 h.

Dodatočné prostriedky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach SIEA presunula z iných oblastí podpory z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia a rozpočet projektu tým navýšila na možné maximum. Mimoriadne doplnenie 5 miliónov eur má slúžiť najmä na príspevky pre tie inštalácie, pri ktorých je už dodanie technológie isté.

Aktivovanie žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam bolo pozastavené

28. februára 2023

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam už nie je možné aktivovať. Vzhľadom na to, že záujem o poukážky prevýšil vyčlenenú sumu, SIEA pozastavila ich vydávanie. Aktuálne domácnosti disponujú vydanými poukážkami na inštaláciu zariadení v hodnote 10 miliónov €.

Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období. SIEA preveruje možnosti, či je možné doplniť zdroje do prebiehajúceho projektu. O ďalšom postupe bude informovať v krátkom čase.

Zároveň sa pripravuje pokračovanie projektu, ktoré bude financované z nového programu Slovensko. Nové podmienky podpory budú zverejnené po schválení projektu. O príprave projektu bude SIEA priebežne informovať.

Záujem o poukážky prevýšil vyčlenenú sumu, SIEA pozastavila ich vydávanie.

 V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II je v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €. Do konca roku 2023 je k dispozícii ešte k dispozícii 15 miliónov € z projektu Zelená domácnostiam III..

Stav k 17.01.2023 Fotovoltický panel Slnečný kolektor Kotol na biomasu Tepelné čerpadlo  Spolu
Počet podporených inštalácii (ks) 9 955 13 492 6 412 14 667 44 526

Počet sa môže meniť vzhľadom na to, že posudzovanie žiadostí o preplatenie nie je uzatvorené.

Kedy je možné žiadať o poukážku v projekte Zelená domácnostiam

Termín spustenia podávania žiadostí: 13.6.2022 o 15.00 h
Termín spustenia vydávania poukážok: 28.6.2022
Termín ukončenia podávania žiadostí: 31.10.2023
Vyčlenená suma: 30 000 000 €

Podporované zariadenie Maximálna podpora na inštaláciu Podávanie žiadostí
Kotly na biomasu 1 500 € Otvorené
Fotovoltické panely 1 500 € Otvorené
Slnečné kolektory 1 750 € Otvorené
Tepelné čerpadlá 3 400 € Otvorené

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk

Harmonogram oprávnených období pre podávanie žiadostí o poukážku  do 15.12.2021

Žiadosti je možné podávať od 15. hodiny prvého dňa oprávneného obdobia.

Kedy je možné žiadať o poukážky v projekte Zelená domácnostiam II

Podporované zariadenie Termín spustenia podávania žiadostí Vyčlenená suma od 8/2021 Odhad počtu vydaných poukážok Maximálna podpora na inštaláciu
Slnečné kolektory 6. 9. 2021, 15.00 h 1 500 000 € 857 1 750 €
Fotovoltické panely 6. 9. 2021, 15.00 h 1 100 000 € 733 1 500 €
Tepelné čerpadlá 8. 9. 2021, 15.00 h 1 700 000 € 567 3 400 €
Kotly na biomasu 8. 9. 2021, 15.00 h 900 000 € 600 1 500 €

Žiadosti je možné podávať od 15. hodiny prvého dňa oprávneného obdobia.

Oprávnené obdobie Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok* Stav zásobníka
8.2.2021 – 15.12.2021 fotovoltické panely 1 600 000 € 1 120 Otvorené
10.2.2021 – 15.12.2021 slnečné kolektory 1 700 000 € 1 033 Otvorené
15.2.2021 – 15.12.2021 tepelné čerpadlá 6 000 000 € 2 022 Otvorené
17.2.2021 – 15.12.2021 kotly na biomasu 1 500 000 € 1 005 Pozastavené

* Odhad počtu poukážok, ktoré môžu byť vydané počas oprávneného obdobia.

SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

Uvedené kolá 29-32 sú odložené:

29. 24.3.2020 tepelné čerpadlo
30. 31.3.2020 kotol na biomasu
31. 14.4.2020 slnečný kolektor
32. 21.4.2020 fotovoltický panel

Kolo: Dátum Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Hodnota vydaných poukážok (€) Počet vydaných poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti na preplatenie do 1
25. 18.2.2020 tepelné čerpadlo 3 000 000 € 1 000 2 999 965 € 1016 19.3.2020 18.7.20202
26. 25.2.2020 -26.2.2020 kotol na biomasu 500 000 € 333 484 480 € 325 27.3.2020 26.7.20202
27. 3.3.2020 slnečný kolektor 1 000 000 € 571 999 711 € 600 2.4.2020 3.8.20202
28. 10.3.2020 fotovoltický panel 700 000 € 467 698 960 € 492 9.4.2020 10.8.20202
29.2 24.3.2020 tepelné čerpadlo 1 500 000 € 500 23.4.2020 24.6.2020
30.2 31.3.2020 kotol na biomasu 400 000 € 267 30.4.2020 30.6.2020
31.2 14.4.2020 slnečný kolektor 700 000 € 400 14.5.2020 14.7.2020
32.2 21.4.2020 fotovoltický panel 500 000 € 333 21.5.2020 21.7.2020

1Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň. Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk

2 SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

Čerpanie dotácií v roku 2019

Druhé kolo Zelená domácnostiam II

V 2. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 585 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov.

Prvé kolo Zelená domácnostiam II bolo uzatvorené

Prvé kolo národného projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov, bolo uzatvorené. K dispozícii bola suma vo výške 800 000 €.

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam II majú slovenské domácnosti možnosť získať príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Celkovo je na projekt do roku 2023 vyčlenených 48 miliónov €.

Najprv sa budú vydávať poukážky prostredníctvom jednotlivých kôl tak ako v minulosti. Keď bude k dispozícii upravený informačný systém na vydávanie poukážok, začne nový spôsob so zásobníkom žiadostí, ktorý umožní, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne.

Čerpanie dotácií v roku 2018

Vďaka európskej a štátnej podpore poskytovanej prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam bolo od roku 2015 nainštalovaných v slovenských domácnostiach 18 501 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti pritom využili poukážky v hodnote viac ako 41 miliónov €. Projekt umožnil zvýšiť celkový inštalovaný výkon obnoviteľných zdrojov energie o 141 MW. Spolu bolo počas trvania projektu vyhlásených 28 kôl. Domácnosti si mohli vybrať z 3 600 konkrétnych typov zariadení, ktoré spĺňali požadované technické požiadavky. V rámci pilotného projektu boli preplatené poukážky na slnečné kolektory pre 6 973 domácností, podporených bolo tiež viac ako 5 242 tepelných čerpadiel, 3 673 fotovoltických systémov a 2 613 kotlov na biomasu.

Posledné kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu, bolo uzatvorené.

K dispozícii bola suma vo výške viac ako 1 770 000 €.

26. KOLO ZELENEJ DOMÁCNOSTIAM BOLO UZATVORENÉ 8. augusta 2018

Dvadsiate šieste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu, bolo uzatvorené 8.8. 2018 o 15. h. Záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu vo výške 500 000 €

Čerpanie dotácií – 25. kolo 2019

V predposlednom 25. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1580 poukážok. Posledné kolo bude vyhlásené 7. augusta 2018.

Domácnosti získali poukážku v mimobratislavských regiónoch na 1 035 slnečných kolektorov, 372 tepelných čerpadiel a 173 kotlov na biomasu. Záujem prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 3 000 000 € o 10 % na druhý deň po otvorení. Kolo bolo uzatvorené 27. júna 2018 krátko pred 14. h.

Doteraz bolo v rámci pilotného projektu preplatených 13 795 poukážok v celkovej hodnote viac ako 30,5 milióna €. Vydaných je 2 750 ďalších poukážok v hodnote 6,7 milióna € k zariadeniam, ktoré sa momentálne inštalujú. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18-tisíc inštalácií. Celkový rozpočet pilotného projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, je 45 miliónov €.

Čerpanie dotácií 18 – 25. kolo

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
18. 23.1.2018 elektrina 1 650 000 588 22.2.2018 23.4.2018
19. 6.2.2018 teplo 2 350 000 1086 8.3.2018 6.5.2018
20. 27.2.2018 teplo 770 000 325 29.3.2018 27.5.2018
21. 13.3.2018 kotly 2 350 000 397 13.4.2018 14.6.2018
– 14.3.2018 na biomasu1
22. 10.4.2018 elektrina2 1 650 000 584 10.5.2018 10.7.2018
23. 17.4.2018 teplo2,3 3 000 000 1374 17.5.2018 17.7.2018
24. 22.5.2018 tepelné čerpadlá a kotly na biomasu4 4 000 000
25. 26.6.2018 teplo 1 100 000
od 7/2018 teplo5
Spolu 770 000 16 100 000

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2018 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok

1 V kole s termínom vyhlásenia 13.3.2018 boli vydávané iba poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Hodnota vydaných poukážok v 21. kole bola 595 170 €, alokácia 2 350 000 € nebola vyčerpaná

2 Konkrétne informácie o aprílových kolách boli do harmonogramu doplnené 12.2.2018.

3 Alokácia kola s termínom vyhlásenia 17.4.2018 bola upravená podľa zverejnených osobitných podmienok.

4 V kole s termínom vyhlásenia od 22.5.2018 budú vydávané iba poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel v mimobratislavských regiónoch. Konkrétne informácie o kolách od mája boli do harmonogramu doplnené 12.4.2018.

5 Prípadné kolá v 2. polroku 2018 budú vyhlasované v závislosti od toho, koľko prostriedkov zostane nevyužitých z už vydaných poukážok.

Čerpanie dotácií – 18. kolo v prvom polroku 2018

Ďalšie kolá pre rok 2018 plánuje SIEA vyhlásiť v prvom polroku, nakoľko v roku 2018 pilotný projekt končí. Harmonogram kôl na rok 2018 SIEA zverejní do konca roku 2017.

SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

17. októbra 2017 prebehlo posledné tohtoročné kolo dotácií OZE

V poslednom tohtoročnom 17. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 616 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla.

Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,25 milióna € o 10 % v siedmej minúte od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil.

Od začiatku projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia viac ako 9 700 poukážok v celkovej hodnote viac ako 21,6 miliónov €. Ďalšie poukážky za vyše 4,7 miliónov € už majú domácnosti k dispozícii.

Z celkového rozpočtu pilotného projektu  45 miliónov € aktuálne zostáva na budúcoročné kolá pre regióny mimo Bratislavského samosprávneho kraja takmer 12 miliónov €. Pre Bratislavský samosprávny kraj je k dispozícii 720-tisíc €, ktoré budú využité na inštaláciu zariadení na výrobu tepla.

Od apríla bude Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasovať kolá s menším objemom financií, ale pravidelne každý mesiac.

Častejšie a pravidelne vyhlasované kolá by mali obmedziť doručovanie stoviek žiadostí o preplatenie v posledných dňoch platnosti poukážok. Práve tento fakt doteraz bránil priebežnému vyhlasovaniu kôl a vydávaniu poukážok. Plánovaný systém častejších kôl s nižšou alokáciou môže znamenať, že spočiatku bude neuspokojených žiadateľov viac a niektorí budú musieť podávať žiadosť opakovane. Kolá by však mali byť vyhlasované priebežne od apríla približne tak, aby každý mesiac bolo vyhlásené aspoň jedno kolo samostatne pre zariadenia na výrobu elektriny a pre zariadenia na výrobu tepla.

Čerpanie dotácií 6.-16. kolo – časový harmonogram 2017.

Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine.
Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Odhadovaný počet poukážok
6. 4.4.2017 teplo 2 000 000 980
7. 18.4.2017 elektrina 800 000 293
8. 2.5.2017 teplo 1 500 000 735
9. 16.5.2017 elektrina 650 000 238
10. 23.5.2017 teplo 1 200 000 588
11. 30.5.2017 teplo 1 100 000 539
12. 13.6.2017 elektrina 450 000 165
13. 27.6.2017 teplo 1 100 000 539
14. 11.7.2017 elektrina 450 000 165
15. 8.8.2017 teplo 1 100 000 539
 16. 9.-11.2017 teplo a elektrina 4 650 000 2 076
 Spolu 1 200 000 13 800 000 6 857

Čerpanie dotácií – piate kolo (november 2016)

V 5. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 2002 platných poukážok.
Vyčlenená suma 4 milióny € bola určená na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Vydaných bude 289 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 568 na tepelné čerpadlá a 1145 poukážok na slnečné kolektory.

„Domácnosti, ktoré poukážky nezískali, budú môcť o príspevok požiadať v ďalších kolách v budúcom roku. Zostávajúcich prostriedkov v projekte je dostatok a uvoľňované sú postupne až do konca roku 2018 v závislosti od toho, ako sú preplácané poukážky z predchádzajúcich kôl. V nasledujúcich dvoch rokoch je ešte k dispozícii takmer 30 miliónov €,” uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Aktuálne je preplatených 7,2 milióna €, vďaka čomu sa už nainštalovalo vyše 3300 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Spolu s poukážkami vydanými v predchádzajúcich kolách budú mať domácnosti k dispozícii podporu v hodnote viac ako 9 miliónov. Časti z nich končí platnosť o týždeň 6. decembra 2016. Poukážky z posledných dvoch kôl je možné využiť do marca 2017.

Čerpanie dotácií – štvrté kolo (november 2016)

V 4. kole projektu Zelená domácnostiam bolo domácnostiam zaslaných 782 poukážok a zmlúv. Až 88 % úspešných domácností žiadalo inštalácie fotovoltického systému s akumuláciou do batérií.

Na inštalácie majú domácnosti 4 mesiace. Žiadosti o preplatenie poukážok je nutné predložiť najneskôr do 21. marca 2017. Ďalšie kolo zamerané na podporu zariadení na výrobu elektriny bude vyhlásené po preplatení poukážok zo 4. kola a je predpoklad, že to môže byť už v apríli budúceho roka.

Čerpanie dotácií – tretie kolo (6. septembra 2016)

V treťom kole Zelenej domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje na vydanie 1824 poukážok. Pre veľký záujem a vyčerpanie alokácie 4 milióny € bolo uzatvorené po pol hodine od spustenia.

Domácnostiam, ktoré o poukážku požiadali do uzatvorenia kola, už bola e-mailom zaslaná informácia, či poukážku získali alebo nie. Po doručení poukážok budú mať domácnosti 30 dní na to, aby ich odovzdali zhotoviteľom, ktorí ich zaregistrujú v informačnom systéme. Ak to nestihnú, poukážky stratia platnosť. SIEA všetkým odporúča, aby ešte pred podpisom zmluvy dôsledne skontrolovali údaje uvedené v zmluve a poukážke.

V 3. kole informačný systém eviduje 744 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov, 717 k tepelným čerpadlám, 263 ku kotlom na biomasu a 100 k fotovoltickým panelom.

Čerpanie dotácií – druhé kolo (február 2016)

Druhé kolo národného projektu Zelená domácnostiam bolo vyhlásené 1. februára 2016 a už je uzavreté. Vzhľadom na to, že záujem domácností  o podporu už v prvý deň spustenia 2. kola projektu Zelená domácnostiam významne presiahol  vyčlenenú pôvodnú sumu 4 milióny €, navýšila Slovenská inovačná a energetická agentúra prostriedky pre 2. kolo pre mimobratislavské regióny o ďalšie 3 milióny € (na 7 miliónov €). V 2. kole národného projektu Zelená domácnostiam bolo vydaných 3216 poukážok.

2. 2. 2016 Celková suma pre 2. kolo Počet vydaných poukážok Rezervované pre vydané poukážky Voľný zostatok
Bratislavský samosprávny kraj 500 000 € 247 500 000 € 0 €
Ostatné kraje 6 500 000 € 2969 6 500 000 € 0 €
2. 2. 2016 Fotovoltické panely Slnečné kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu
Počet vydaných poukážok 1129 1316 540 231

Prehľad poukážok vydaných v 2. kole podľa zariadení a krajov

2. 2. 2016
BA TT TN NR ZA BB PO KE
Fotovoltický panel 0 174 239 197 218 97 120 84
Kotol na biomasu 0 6 42 10 67 42 52 12
Slnečný kolektor 165 135 207 140 192 216 183 78
Tepelné čerpadlo 82 60 52 34 143 59 50 60

Čerpanie dotácií – prvé kolo ( december 2015)

Domácnosti/súkromné osoby/mohli od 1. decembra 2015 posielať žiadosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prvé kolo malo trvať až do konca marca 2016. Ale už po štyroch dňoch bolo uzatvorené, pretože suma, ktorá bola naň vyčlenená, sa vyčerpala.

V rámci prvého kola bolo k dispozícii 7 percent z celkovej sumy 45 miliónov eur. Domácnosti v Bratislavskom kraji požiadali o 470 000 eur a mimo Bratislavského kraja využili 2 780 000 eur. Domácnosti požiadali o poukážky na inštaláciu 1453 malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Čerpanie dotácií – prvé kolo:

4. 12. 2015 Celková suma pre 1. kolo Počet vydaných poukážok Rezervované pre vydané poukážky Voľný zostatok
Bratislavský samosprávny kraj 470 000 € 195 470 000 € 0 €
Ostatné kraje 2 780 000 € 1453 2 780 000 € 0 €

Zariadenia na ktoré boli žiadané dotácie:

4. 12. 2015 Fotovoltické panely Solárne kolektory Tepelné čerpadlá Kotly na biomasu
Bratislavský samosprávny kraj 90 41 61 3
Ostatné kraje 484 431 246 97

Zdroj: SIEA