Slovník pojmov – vykurovanie, chladenie, vetranie …

Vaillant eBus

eBus regulátory využívajú obojsmernú komunikáciu s kotlom, pri ktorej dochádza k neustálej výmene a porovnávaniu dát medzi regulátorom a kotlom. Vďaka tomu je vždy výkon kotla plynulo prispôsobovaný požiadavkám regulátora, čím nedochádza ku zbytočnému kolísaniu teploty vykurovaného priestoru a nezanedbateľnou mierou znižuje prevádzkové náklady na vykurovanie.

Ekvitermická regulácia

Teplota vykurovacej vody sa automaticky mení na v závislosti od teploty vonkajšieho prostredia tak, aby teplota v miestnosti zostala konštantná. Systém pracuje pružnejšie a v predstihu reaguje na zmeny teploty vonku. Ak je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody je vyššia a naopak ak sa vonku zvyšuje teplota, automaticky sa znižuje teplota vykurovacej vody. Ekvitermická regulácia – video návody.

Kondenzačný kotol

Moderný typ kotla, ktorý využíva teplo získané aj z kondenzácie vodných pár v spalinách. Kondenzačný kotol má vyšší stupeň využitia ako kotol klasickej konštrukcie a zároveň produkuje menšie množstvo spalín.

Expanzný ventil

Je s kompresorom hlavnou súčasť tepelného čerpadla. Expanzný ventil reguluje prietok chladiva okruhom a udržiava tak tlakový rozdiel medzi jeho vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou. Prechodom cez expanzný ventil chladivo stráca tlak a je prudko ochladené.

Hlbinný vrt

Ak nie je k dispozícii dostatočne veľká plocha pozemku pre položenie plošného kolektora, je možné použiť hlbinný vrt. V závislosti na tepelných stratách domu sa hĺbi jeden alebo viac vrtov o hĺbke 80 až 150 m.

Chladivo

Látka, ktorá má veľmi nízky bod varu. Vo výparníku tepelného čerpadla prijme teplo od primárneho média – teplonosnej látky, zvýši sa jeho teplota a zmení sa na plyn. V moderných tepelných čerpadlách sa používajú ekologické chladivá, ktoré nepoškodzujú ozónovú vrstvu.

Kompresor

Pary chladiva sa stláčajú kompresorom, čím sa zvýši jeho teplota. V tepelných čerpadlách sa používajú piestové a rotačné – scroll kompresory.

Kondenzátor

Tepelný výmenník, v ktorom sa odovzdá teplo horúceho chladiva vode do vykurovacieho okruhu. Ide o vnútorná súčasť tepelného čerpadla.

Nemrznúca zmes

Ide o zmes vody s látkou zabraňujúcou zamŕzaniu na báze etylalkoholu. Nemrznúce zmesi sa používajú v slnečných kolektoroch, vykurovacích sústavách, automobiloch a pod. Viac informácií a e-shop s kvapalinami do vykurovania.

Plošný zemný kolektor

Plastové hadice uložené v zemi v nezamŕzajúcej hĺbke cca 1 meter, v ktorých koluje nemrznúca zmes. Tá sa v pôde zohreje a odovzdáva teplo v tepelnom čerpadle. Pre položenie plošného kolektora potrebná pomerne veľká plocha nezastavaného pozemku. Zemný kolektor by mal mať minimálne 2-krát až 3-krát väčšiu plochu ako je vykurovaná plocha domu. Dĺžku, priemer potrubia a počet jednotlivých okruhov Vám navrhnú naši odborníci.

Primárny a sekundárny okruh

Časť tepelného čerpadla, do ktorej sa privádza nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia (zeme, vzduchu, vody) sa označuje ako primárna strana (okruh); časť, z ktorej sa odvádza teplo pre vykurovanie sa označuje ako sekundárna strana (okruh).

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Odoberá energiu zo vzduchu a odovzdáva teplo teplým vzduchom. Ide skôr o klimatizačné jednotky.

Tepelné čerpadlo voda – voda

Zdrojom energie je spodná voda, ktorá sa čerpá zo studne a do druhej vsakovacej studne sa ochladená voda vracia /po prechode výmenníkom/. Zdroj vody musí byť výdatný.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Zdrojom energie je vonkajší vzduch, ktorý sa pomocou ventilátora privádza k výparníku tepelného čerpadla. Moderné tepelné čerpadlá získavajú energiu zo vzduchu aj pri teplotách hlboko pod bodom mrazu (-20 °C).

Tepelné čerpadlo zem – voda

Tepelné čerpadlo získava energiu zo zeme a to buď prostredníctvom plošných zemných kolektorov alebo hlbinných vrtov. Vykurovanie prebieha odovzdávaním energie vnútornému okruhu teplej vody (podlahové kúrenie).

Tepelná strata domu

Únik tepla z budovy do okolia. Ide teda o stratený tepelný výkon prestupom tepla. Udáva sa pre určitú výpočtovú teplotu.

Teplonosná látka – teplonosná kvapalina

Kvapalina, ktorá prenáša teplo. Využíva sa na prenos tepelnej energie.

Vykurovacia krivka – ekvitermická krivka

Závislosť medzi vonkajšou teplotou a teplotou vykurovacej vody v danom systéme. Iná vykurovacia krivka sa nastavuje pre radiátory a iná pre podlahové vykurovanie. Ekvitermická regulácia – video návody.

Vykurovací faktor

Pomer medzi výkonom dodávaným tepelným čerpadlom a jeho príkonom. Vykurovací faktor sa mení v závislosti na vstupnej teplote (nemrznúcej zmesi, vzduchu) do tepelného čerpadla a výstupnej teplote vody do vykurovacej sústavy. Vykurovací faktor (COP, coefficient of performance) popisuje účinnosť, s akou tepelné čerpadlo získava teplo pre dom z okolitého prostredia.

Tepelný výkon / elektrický príkon kompresora+elektrický príkon ostatných zariadení v tepelnom čerpadle = COP

Sezónny faktor

Vypočítava sa z hodnôt COP pomocou normy STN EN 14825 a popisuje správanie tepelného čerpadla v reálnych meteorologických podmienkach, keď v zime pracuje tepelné čerpadlo len málo dní naplno, ale väčšinou pri nižších prevádzkových hodnotách.

SCOP je preto vždy vyšší než základný COP v najhorších prevádzkových podmienkach.

Vykurovací výkon

Vykurovací výkon tepelného čerpadla je výsledok súčtu dodanej elektrickej energie a energie odobratej okolitému prostrediu. Ide o celkový výkon tepelného čerpadla.

Výparník

Tepelný výmenník, v ktorom je nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia odovzdané chladivu.

Výpočtová teplota

Výpočtová vonkajšia teplota je odvodená z dlhodobých priemerov piatich najchladnejších, líši sa podľa lokality a nadmorskej výšky. Pre SR je v jednotlivých oblastiach -12, -15 alebo -18 °C.