Teplonosné kvapaliny Agrimex

Kvapaliny pre podlahové vykurovanie a tepelné čerpadláTeplonosné kvapaliny (TK) sú určené k prenosu tepla resp. chladu. Takmer vo všetkých prípadoch použitia je medzi požiadavkami na prvom mieste zabezpečenie zariadenia proti zamrznutiu. Nasledujúcou požiadavkou je splnenie funkčnosti teplonosnej kvapaliny v požadovanom teplotnom rozsahu. Ďalšou nutnou vlastnosťou je zabezpečenie korózijnej odolnosti systému, riešenie prísad pre interné správanie voči ďalším zúčastneným materiálom v systéme. Pri výbere typu teplonosnej kvapaliny je potrebné rešpektovať ekologické a hydrologické požiadavky, ako aj chemickú nebezpečnosť prípravku (má byť povinne uvedená v Bezpečnostnom liste – klasifikácia podľa zákona č. 356/2003 Zb.). Pre fyzikálny popis teplonosnej kvapaliny možno povedať, že užívateľsky je potrebné popisovať hlavne zámrznú teplotu.

Všeobecne platí popis pomoci týchto veličín:
1. hustota – pre posúdenie objemovej rozťažnosti
2. kinematická (popr. dynamická) viskozita – pre výpočet čerpadla, potrubia
3. tepelná kapacita a tepelná vodivosť – pre výpočet prenosu a zmennosti tepla
4. vymedzenie pôsobnosti systému – zámrzná teplota, % chem. látky, teplotný rozsah
5. istenie systému s určenou teplonosnou kvapalinou

Kvapalina do vykurovania

Teplonosná kvapalina pre vykurovacie a chladiace systémy:

Agrimex Termofrost P – teplonosná kvapalina do všetkých druhov vykurovacích sústav (ekologická).

Teplonosná kvapalina Termofrost P

Termofrost P – je ekologická, teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monopropylénglykolu do vykurovacích systémov.

Ide o ekologickú kvapalinu, ktorá sa používa ako teplonosný prípravok s nízkym bodom tuhnutia vo vykurovacích systémoch, tepelných čerpadlách, chladení a klimatizácii. Zároveň chráni kovové časti systému pred koróziou. Pre ďalšie použitie sa riedi s vodou.

Predpokladaná životnosť kvapaliny je pri plnom chode systému 3 roky. V dodávanom koncentráte je obsah inhibítorov predimenzovaný, v dostačujúcej miere je až do nariedenia 1:2. Pre vyšší stupeň riedenia výrobca doporučuje odberateľovi doplnenie prídavného množstva inhibítorov. Koncentrát obsahuje mäkčiacu prísadu pre bezproblémové riedenie vodou. Pre zaistenie požadovanej mrazuvzdornosti je možno riediť podľa nasledujúcej tabuľky (táto je vytlačená na každej etikete balenej jednotky):

Tabuľka riedenia:

Termofrost P voda zámrzná teplota
1 1,0 -32°C
1 1,5 -20°C
1 2,0 -15°C

Výrobca v rámci bezplatného servisu na požiadanie prevedie nariedenie na požadovanú zámrznú teplotu.

Agrimex – Termofrost P je organická kvapalina, ktorá má vyššiu hustotu, vyššiu viskozitu a nižší koeficient prestupu tepla než voda. Je nutné počítať s tým, že začiatky gelovatenia alebo kryštalizácie sú skôr než je teplota stuhnutia. Gelovatenie je skôr javom koncentrovanejších kvapalín (a nemá trhavé účinky), kryštalizácia – pri vysokom nariedení. Bod varu je vyšší ako má voda, z toho dôvodu je potrebný prirodzený únik vzniknutý odparovaním doplňovať vodou alebo koncentrátom teplonosnej kvapaliny.

Má nasledujúce fyzikálne vlastnosti:
Obsah mPG viac ako 95%
Obsah vody menej ako 5%
pH 33% roztoku 7,7 – 8,2
alkalinita min. 11 ml 0,1 N HC1
bod varu viac ako 155°C
bod tuhnutia menej ako -80°C
špecifická hmotnosť 1,045 – 1,060 g/cm3

Agrimex – Termofrost P sa dodáva v zelenej farbe. Ceny, balenie a rozsah servisu sú dané aktuálnou ponukou. Súčasťou obchodného vzťahu je poskytovanie Bezpečnostného listu produktu a Prehlásenie výrobcu o zhode.

Termofrost E – teplonosná kvapalina do vykurovacích systémov. Obsahuje nebezpečné látky – používajte OPP.

Teplonosná kvapalina Agrimex Termofrost EAgrimex Termofrost E – je teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monoethylénglykolu do vykurovacích systémov.

Ide o kvapalinu na báze mEG ktorá sa používa ako teplonosný prípravok s nízkym bodom tuhnutia vo vykurovacích systémoch, tepelných čerpadlách, klimatizácii a chladení. Zároveň chráni kovové časti systému pred koróziou. Pre ďalšie použitie sa riedi s vodou.

Predpokladaná životnosť kvapaliny v systéme je za plného chodu 3 roky. V dodávanom koncentráte je obsah inhibítorov predimenzovaný, v dostatočnom množstve je až do nariedenia 1:2. Pri vyššom nariedení je nutné doplniť prídavné množstvo inhibítorov (je možné dohodnúť bezplatne v rámci poskytovaného servisu). V koncentráte je prídavok zmäkčovadla, ktorý zabezpečí bezproblémové nariedenie vodou.

Tabuľka riedenia:

Termofrost E voda zámrzná teplota
1 1,0 -35°C
1 1,5 -24°C
1 2,0 -17°C

Agrimex – Termofrost E je organická kvapalina, ktorá má oproti vode vyššiu hustotu a viskozitu a nižší koeficient prestupu tepla. Je nutné počítať s tým, že zámrzlý proces je v rozpätí niekoľko °C. Pri odparovaní je nutné doplňovať vodou.

AGRIMEX – TERMOFROST E má nasledujúce fyzikálne vlastnosti:
Obsah mPG viac ako 95%
Obsah vody menej ako 5%
pH 7,5 – 8,5
alkalinita min. 11 ml 0,1 N HC1
bod varu viac ako 180°C
bod tuhnutia menej ako 80°C
špecifická hmotnosť 1,120 – 1,125 g/cm3

Agrimex – Termofrost E sa dodáva v modrej farbe. Ceny, balenie a rozsah servisu sú dané ponukovým riadením. Súčasťou obchodného vzťahu je poskytnutie Bezpečnostného listu a Prehlásenie výrobcu o zhode.

Termofrost L – teplonosná kvapalina určená hlavne pre primárny okruh tepelných čerpadiel (ekologická).

Teplonosná kvapalina Agrimex Termofrost LAgrimex Termofrost L – je teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze ethylalkoholu s nízkym bodom tuhnutia pre primárny okruh systémov tepelných čerpadiel.

Ide o kvapalinu na báze ethylalkoholu (liehu), ktorá sa používa ako teplonosný prípravok do primárnych okruhov tepelných čerpadiel. V menšom rozsahu aj do chladenia. Do vykurovacích zostáv sa nedoporučuje z dôvodov nízkeho bodu varu. Obsahuje inhibítor korózie a zmäkčujúce prísady. Pre ďalšie použitie sa vždy riedi s vodou. Predpokladaná životnosť kvapaliny je pri plnom chode systému 3 roky. Doporučuje sa pravidelný servis kvapaliny 1x za rok.

Tabuľka riedenia:

Termofrost L voda zámrzná teplota
1 1,0 -32°C
1 1,5 -20°C
1 2,0 -15°C
1 3,0 -12°C

Termofrost L je v koncentráte horľavinou 1. triedy. Zriedením s vodou na reálne používané roztoky sa horľavosť výrazne znižuje, príp. celkom odstraňuje.

Agrimex – Termofrost L je organická kvapalina s vyššou viskozitou než voda, ale s nižšou hustotou a s nižším koeficientom prestupu tepla. Bod varu je tiež nižší ako má voda, z toho dôvodu sa prípadný odpar musí doplniť liehovým koncentrátom.

AGRIMEX – TERMOFROST L má nasledujúce fyzikálne vlastnosti:
Obsah ethylalkoholu viac ako 95%
Denaturácia (Bitrex – 1%, Metyletylketon – 1%, N-butanol – 2%)
pH 7 – 8
teplota tavenia menšia ako 80°C
bod varu 79°C
horľavosť 29°C (horľavina 1. triedy)
špecifická hmotnosť (pri 15°C) 0,794 g/cm3

Agrimex – Termofrost L sa dodáva v modrej farbe. Ceny, balenie a rozsah servisu sú dané ponukovým riadením. Súčasťou obchodného vzťahu je poskytnutie Bezpečnostného listu prípravku a Prehlásenie o výrobku a zhode.

Teplonosné kvapaliny pre vykurovacie a chladiace systémy – info. leták .pdf

Teplonosná kvapalina pre solárne systémy

Agrimex Kolekton P – teplonosná kvapalina určená hlavne pre ploché solárne kolektory (-30 až 180 °C, životnosť 3 roky).

Kvapalina do solárneho systému Kolekton pAgrimex Kolekton P – je ekologická, teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monopropylénglykolu pre solárne systémy. Ide o teplonosnú kvapalinu s nízkym bodom tuhnutia vhodnou do slnečných kolektorov (spĺňajúcich teplotné podmienky podľa pracovného vymedzenia). Kvapalina je na báze monopropylenglykolu (1,2 propandiolu) s prídavkom nejedovatých inhibítorov korózie a stabilizátorov pre dosiahnutie zvýšenej tepelnej stability a predĺženej životnosti.

PRACOVNÉ VYMEDZENIE
Zámrzná teplota
-30°C
Pri nižších teplotách sa vytvára ľadová kaša bez trhavých účinkov.
Pracovná teplota
do 180°C (do 0,6 Mpa)
Krátkodobá teplota prehriatia
230°C
Teplota varu v normálnych podmienkach 150°C

Životnosť

Výrobca predpokladá životnosť kvapaliny v odborne prevádzkovaných systémoch 3 roky.
Parametre v teplotných režimoch -30°C – +100°C
Teplota
Hustota
Kin.viskozita
Tep.kapacita
Tep.vodivosť
Prandtovo
°C
Kg/m3
mm2/s
kJ/kg.K
W/mK
číslo
-30
1066
110,0
3,37
0,38
1100
0
1052
20,0
3,52
0,38
105
20
1038
5,0
3,61
0,38
50
40
1025
3,5
3,69
0,38
25
60
1010
2,0
3,76
0,38
15
80
992
1,1
3,81
0,38
10
100
976
0,7
3,86
0,38
7

Ďalšie parametre

Dynamická viskozita (mPa.s)<
-30°C
150
0°C
21
20°C
5
Index lomu (pri 25°C)
1,387
Výkon čerpadla v W/m
-30°C
10
-5°C
0,6
Bod varu pri podtlaku 0,5 atm
86°C

Závislosť pretlaku systému na teplote varu  

atm
MPa
°C
0
0,1
105
1
0,2
126
2
0,3
143
3
0,4
157
4
0,5
168
5
0,6
176
10
1,1
205
15
1,6
220
20
2,1
225
25
2,6
230
 
Korózne účinky
Typ skúšky
Kolekton P super
Požiadavky
 
 
 
ASTM D 3306
TL 774 C
Úbytok hmotnosti koróznym účinkom kvapaliny
(88°C/336h)
(mg/vz.)
(g/m2)
(mg/vz.)
(g/m2)
a) meď
1,0
0,36
10
4
b) pájka
6,9
2,5
30
4
c) mosadz
0,88
0,32
10
4

Agrimex Kolekton P super – teplonosná kvapalina do všetkých typov slnečných kolektorov (-30 až 230 °C, životnosť 10 rokov).

Kvapalina do solárneho systému Kolekton p superAgrimex Kolekton P super – je novo vyvinutá ekologická, teplonosná, nemrznúca, antikorózna kvapalina na báze monopropylénglykolu vhodná do všetkých typov slnečných kolektorov vrátane vákuových.
Ide o teplonosnú kvapalinu s nízkym bodom tuhnutia vhodným do všetkých typov slnečných kolektorov (spĺňajúcich teplotné podmienky podľa pracovného vymedzenia).
Kapacita je na báze monopropylenglykolu (1,2 propandiolu) s prídavkom nejedovatých inhibítorov korózie a stabilizátora pre dosiahnutie zvýšenej tepelnej stability a predĺženej životnosti.
PRACOVNÉ VYMEDZENIE
Zámrzná teplota
-30°C
Pri nižších teplotách sa vytvára ľadová kaša bez trhavých účinkov.
Pracovná teplota
do 230°C (do 2,5 Mpa)
Krátkodobá teplota prehriatia
300°C, diferenciál pH nemej ako 0,11
Teplota varu v normálnych podmienkach 105°C
pH
7,0 – 8,0
Životnosť
Výrobca predpokladá životnosť kvapaliny v odborne prevádzkovaných systémoch 10 rokov. Výrobca doporučuje 1x za 2 roky prevádzať kontrolu kvapaliny na zámrznú teplotu a pH (popr. diferenciál pH).
Výrobca ponúka bezplatný poradenský servis.
Parametre v teplotných režimoch -30°C – +100°C
 
Teplota
Hustota
Kin.viskozita
Tep.kapacita
Tep.vodivosť
Prandtovo
°C
Kg/m3
mm2/s
kJ/kg.K
W/mK
číslo
-30
1066
110,0
3,37
0,38
1100
0
1052
20,0
3,52
0,38
105
20
1038
5,0
3,61
0,38
50
40
1025
3,5
3,69
0,38
25
60
1010
2,0
3,76
0,38
15
80
992
1,1
3,81
0,38
10
100
976
0,7
3,86
0,38
7
Ďalšie parametre
Dynamická viskozita (mPa.s)<
-30°C
150
0°C
21
20°C
5
Index lomu (pri 25°C)
1,387
Výkon čerpadla v W/m
-30°C
10
-5°C
0,6
Bod varu pri podtlaku 0,5 atm
86°C
Závislosť pretlaku systému na teplote varu
atm
MPa
°C
0
0,1
105
1
0,2
126
2
0,3
143
3
0,4
157
4
0,5
168
5
0,6
176
10
1,1
205
15
1,6
220
20
2,1
225
25
2,6
230
 
Korózne účinky
Typ skúšky
Kolekton P super
Požiadavky
 
 
 
ASTM D 3306
TL 774 C
Úbytok hmotnosti koróznym účinkom kvapaliny
(88°C/336h)
(mg/vz.)
(g/m2)
(mg/vz.)
(g/m2)
a) meď
1,0
0,36
10
4
b) pájka
6,9
2,5
30
4
c) mosadz
0,88
0,32
10
4

Teplonosné kvapaliny pre solárne systémy – info. leták .pdf

Starnutie kvapaliny v solárnych systémoch

Kvapalina solárnych kolektoroch je v lete vystavená vysokým teplotám. Degradačné teploty začínajú už nad teplotou bodu varu solárnej kvapaliny (zvyčajne nad 120 ° C). Vysoké teploty v kolektoroch sú vtedy, ak nedochádza k odberu tepla z kolektorov (žiadna spotreba tepla v systéme – dovolenka, nahriaty bojler, výpadok elektrickej energie). Tým dôjde k zastaveniu cirkulácie kvapaliny a k prehrievaniu solárnej kvapaliny. Pri vysokej teplote sa začne oddeľovať glykol od vody, kvapalina sa zafarbí na hnedo až čierno. Začne sa proces vyzrážania častíc vo forme tmavých usadenín, ktoré upchávajú rúrky kolektora a tým sa znižuje účinnosť celého systému a dochádza k poruche systému.

Výmena solárnej kvapaliny

Pri správne pracujúcom solárnom systéme sa kvapalina spravidla vymieňa každých 5 rokov. Frekvencia výmeny kvapaliny by nemala byť určená len jej pracovným časom, ale hlavne jej kvalitou. Preto je potrebné kvapalinu kontrolovať a v prípade zníženia jej mrazuvzdornosti, alebo zníženiu pH, je vhodné kvapalinu vymeniť.

Kvapalina do kúrenia

Kvapalina do kúrenia

Kvapalina do solárneho systému

Kvapalina do solárneho systému

Nemrznúca zmes do vykurovania / chladenia – teplonosná kvapalina

Voda je pre tepelné technické zariadenia najstaršia, najlacnejšia a najrozšírenejšia teplonosná látka. Z tohto dôvodu sa často všetky ďalšie teplonosné látky porovnávajú práve s vodou. Medzi mnohými prednosťami má však aj známu nepríjemnú vlastnosť a tou je, že pri teplote pod 0°C zamŕza. Preto sa pre aplikácie pod bodom mrazu postupne vyvíjali soľné roztoky (z nich niektoré sa používajú dodnes), ktoré mali negatívne účinky, najmä vysokú koróziu. Pred viac ako 60-timi rokmi bol pre automobily prvýkrát použitý prostriedok proti zamrznutiu, ktorý obsahoval glykol. Neskôr boli pre techniku vykurovania vyvinuté špeciálne produkty ako na báze glykolu, tak aj na báze iných chemických látok. Je potrebné vyhnúť sa použitiu na trhu bežne sa vyskytujúcich automobilových nemrznúcich prostriedkov pre kúrenárske TK, pretože je tu nutné počítať s kratšími dobami státia a so zmenšenou ochranou proti korózii pri silnejších zriedeniach.

Chceme zdôrazniť, že výrobca našich teplonosných kvapalín išiel dôsledne cestou špeciálne pripravených kvapalín pre kúrenársky sektor. Všetky tu uvedené požiadavky, vlastnosti a parametre dokázal popísať, kvantifikovať a uviesť v obchodných a technických materiáloch.

Vyrába: AGRIMEX, spol. s r. o. CZ
Výhradný dovozca pre Slovenskú republiku: GEOTHERM Slovakia s. r. o.

E-shop – kvapaliny do vykurovania a solárnych systémov

Ponúkame vám rýchle a jednoduché objednanie teplonosných kvapalín pomocou nášho e-shopu.