Dotácie na obnoviteľné zdroje energií 2023

SIEA navýši rozpočet projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur

14. marca 2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra navýši rozpočet projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur. Mimoriadne doplnenie zdrojov je určené na financovanie inštalácií, ktoré sú zhotovitelia schopní ukončiť do 3 mesiacov. Zároveň SIEA pripravuje nový projekt, v ktorom bude k dispozícii 140 miliónov eur.

K žiadostiam, ktoré si domácnosti zaregistrovali na stránke www.zelenadomacnostiam.sk, budú môcť zhotovitelia aktivovať vydávanie poukážok vo štvrtok 23. marca 2023 od 11.00 h až do vyčerpania vyčlenenej sumy. Poukážky k aktivovaným žiadostiam budú vydávané od utorka 28. marca 2023 od 11.00 h.

Dodatočné prostriedky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach SIEA presunula z iných oblastí podpory z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia a rozpočet projektu tým navýšila na možné maximum. Mimoriadne doplnenie 5 miliónov eur má slúžiť najmä na príspevky pre tie inštalácie, pri ktorých je už dodanie technológie isté.

Aktivovanie žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam bolo pozastavené

28. februára 2023

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam už nie je možné aktivovať. Vzhľadom na to, že záujem o poukážky prevýšil vyčlenenú sumu, SIEA pozastavila ich vydávanie. Aktuálne domácnosti disponujú vydanými poukážkami na inštaláciu zariadení v hodnote 10 miliónov €.

Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období. SIEA preveruje možnosti, či je možné doplniť zdroje do prebiehajúceho projektu. O ďalšom postupe bude informovať v krátkom čase.

Zároveň sa pripravuje pokračovanie projektu, ktoré bude financované z nového programu Slovensko. Nové podmienky podpory budú zverejnené po schválení projektu. O príprave projektu bude SIEA priebežne informovať.

Zelená domácnostiam II
Záujem o poukážky prevýšil vyčlenenú sumu, SIEA pozastavila ich vydávanie.

V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II je v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €. Do konca roku 2023 je k dispozícii ešte k dispozícii 15 miliónov € z projektu Zelená domácnostiam III..

Stav k 17.01.2023 Fotovoltický panel Slnečný kolektor Kotol na biomasu Tepelné čerpadlo  Spolu
Počet podporených inštalácii (ks) 9 955 13 492 6 412 14 667 44 526

Počet sa môže meniť vzhľadom na to, že posudzovanie žiadostí o preplatenie nie je uzatvorené.

Kedy je možné žiadať o poukážku v projekte Zelená domácnostiam

Termín spustenia podávania žiadostí: 13.6.2022 o 15.00 h
Termín spustenia vydávania poukážok: 28.6.2022
Termín ukončenia podávania žiadostí: 31.10.2023
Vyčlenená suma: 30 000 000 €

Podporované zariadenie Maximálna podpora na inštaláciu Podávanie žiadostí
Kotly na biomasu 1 500 € Otvorené
Fotovoltické panely 1 500 € Otvorené
Slnečné kolektory 1 750 € Otvorené
Tepelné čerpadlá 3 400 € Otvorené

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk

Ministerstvo životného prostredia pripravilo podmienky projektu obnovy 30-tisíc rodinných domov do roku 2026 (dotácie na rekonštrukciu rodinných domov). Ľudia budú môcť získať peniaze na zateplenie domu, výmenu okien či dverí, zelenú strechu, či inštaláciu zdroja energie. Týkať sa to bude starších domov – postavených pred rokom 2013.

Plánované vyhlásenie dotácií na rekonštrukciu RD je v 3. štvrťroku 2022

Konzultačné centrá SIEA možno kontaktovať telefonicky a e-mailom

Slovenská inovačná a energetická agentúra obmedzila osobné konzultácie v konzultačných a poradenských centrách, ktoré spravuje. Centrá sú pre verejnosť uzatvorené, naďalej však vybavujú požiadavky klientov telefonicky, elektronicky a dokumenty doručené poštou.

Harmonogram oprávnených období pre podávanie žiadostí o poukážku 2021

Kedy je možné žiadať o poukážky v projekte Zelená domácnostiam II

Podporované zariadenie Termín spustenia podávania žiadostí Vyčlenená suma od 8/2021 Odhad počtu vydaných poukážok Maximálna podpora na inštaláciu
Slnečné kolektory 6. 9. 2021, 15.00 h 1 500 000 € 857 1 750 €
Fotovoltické panely 6. 9. 2021, 15.00 h 1 100 000 € 733 1 500 €
Tepelné čerpadlá 8. 9. 2021, 15.00 h 1 700 000 € 567 3 400 €
Kotly na biomasu 8. 9. 2021, 15.00 h 900 000 € 600 1 500 €

Žiadosti je možné podávať od 15. hodiny prvého dňa oprávneného obdobia.

Oprávnené obdobie Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok* Stav zásobníka
8.2.2021 – 15.12.2021 fotovoltické panely 1 600 000 € 1 120 Otvorené
10.2.2021 – 15.12.2021 slnečné kolektory 1 700 000 € 1 033 Otvorené
15.2.2021 – 15.12.2021 tepelné čerpadlá 6 000 000 € 2 022 Otvorené
17.2.2021 – 15.12.2021 kotly na biomasu 1 500 000 € 1 005 Pozastavené

* Odhad počtu poukážok, ktoré môžu byť vydané počas oprávneného obdobia.

Projekt dotácie Zelená domácnostiam II v roku 2021

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam II majú slovenské domácnosti možnosť získať príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Celkovo je na projekt do roku 2023 vyčlenených 48 miliónov €.

SIEADotácie pre obnoviteľné zdroje energieSIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) Zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Žiadosť o poukážku vypĺňa domácnosť prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný zo stránky zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku. Väčšinu ďalšej administratívy súvisiacej s podporu za vás vybaví zhotoviteľ.

Od  roku 2019 sú kolá pre každý zo štyroch podporovaných druhov zariadení vyhlasované samostatne. V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je zámer podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotle na uhlie. Ďalšia pripravovaná zmena sa týka fotovoltických zariadení, pri ktorých bude zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií, ale samotné batérie budú naďalej oprávneným výdavkom.

Maximálne bude môcť domácnosť získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo a 1 500 € na kotly na biomasu.

Harmonogram kôl dotácií – rok 2020

Jednotlivé kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.

Oprávnené obdobie  Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok* Stav zásobníka
17.6.2020 – 1.12.2020 kotly na biomasu 1 200 000 € 808 Pozastavené
22.6.2020 -1.12.2020 slnečné kolektory 3 000 000 € 1 720 Pozastavené
24.6.2020 – 1.12.2020 tepelné čerpadlá 6 000 000 € 2 000 Pozastavené
29.6.2020 – 1.12.2020 fotovoltické panely 1 500 000 € 1 000 Pozastavené

.

Kolo: Dátum Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€) Odhad počtu poukážok Počet vydaných poukážok
25. 18.2.2020 tepelné čerpadlo 3 000 000 € 1 000 1016
26. 25.2.2020 -26.2.2020 kotol na biomasu 500 000 € 333 325
27. 3.3.2020 slnečný kolektor 1 000 000 € 571 600
28. 10.3.2020 fotovoltický panel 700 000 € 467 492
29.2 24.3.2020 tepelné čerpadlo 1 500 000 € 500
30.2 31.3.2020 kotol na biomasu  400 000 € 267
31.2 14.4.2020 slnečný kolektor 700 000 € 400
32.2 21.4.2020 fotovoltický panel 500 000 € 333

1Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň. Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk

2 SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

Viac ako 140 našich zákazníkov využilo dotácie a ušetrilo financie v celkovej hodnote vyššej ako 350 000 €.

Tepelné čerpadlá – 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.

Slnečné kolektory sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu.
Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je: 450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov  pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,
9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

Fotovoltaické panely1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny. Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín, maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Upozornenie
Podané žiadosti o poukážky sú vždy posudzované a vyhodnocované až podľa času, kedy záujemcovia klikli na potvrdzujúci link v doručenom e-maili. Ak záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na link nepotvrdili ešte počas trvania kola, nebola ich žiadosť ukončená a nemohla byť vyhodnotená. Upozornenie na toto pravidlo bolo uvedené v samotnom elektronickom formulári, ale aj v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam a aj priamo na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku a to už pred 2. kolom. V prípade, ak žiadateľ toto pravidlo nedodržal, nemohol automaticky ani obdržať konečnú informáciu o úspešnosti alebo neúspešnosti jeho žiadosti, pretože jeho žiadosť nebola riadne ukončená.

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk

Uložiť

Odborný návrh s vyčíslenou dotáciou

Naši odborníci Vám navrhnú najvhodnejší typ tepelného čerpadla/vykurovania a pošlú cenovú ponuku s vyčíslenou štátnou dotáciou.