Dotácie na obnoviteľné zdroje energií 2020

SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

Uvedené kolá 29-32 sú odložené:

29. – 24.3.2020 tepelné čerpadlo, 30. –  31.3.2020 kotol na biomasu
31. – 14.4.2020 slnečný kolektor, 32.  –  21.4.2020 fotovoltický panel

Dátum platnosti poukážok, do ktorého je nutné podať žiadosť o ich preplatenie, sa pri tepelných čerpadlách presúva na 18. júl 2020, pri kotloch na biomasu na 26. júl 2020, pri slnečných kolektoroch na 3. august 2020 a pri fotovoltických paneloch na 10. august 2020.

Projekt dotácie Zelená domácnostiam II v roku 2020

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam II majú slovenské domácnosti možnosť získať príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Celkovo je na projekt do roku 2023 vyčlenených 48 miliónov €.

SIEADotácie pre obnoviteľné zdroje energieSIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) Zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Žiadosť o poukážku vypĺňa domácnosť prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný zo stránky zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku. Väčšinu ďalšej administratívy súvisiacej s podporu za vás vybaví zhotoviteľ.

Od  roku 2019 sú kolá pre každý zo štyroch podporovaných druhov zariadení vyhlasované samostatne. V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je zámer podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotle na uhlie. Ďalšia pripravovaná zmena sa týka fotovoltických zariadení, pri ktorých bude zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií, ale samotné batérie budú naďalej oprávneným výdavkom.

Maximálne bude môcť domácnosť získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo a 1 500 € na kotly na biomasu.

Harmonogram prvých kôl dotácií na rok 2020.

Jednotlivé kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine. Informácie o ďalších termínoch, kedy bude možné požiadať o poukážku, SIEA spresní v nasledujúcich mesiacoch.

Kolo:Dátum ZariadeniaAlokácia SR mimo BSK (€)Odhad počtu poukážokHodnota vydaných poukážok (€)Počet vydaných poukážokTermín rezerváciePodanie žiadosti na preplatenie do 1
25.18.2.2020tepelné čerpadlo3 000 000 €1 0002 999 965 €101619.3.202018.7.20202
26.25.2.2020 -26.2.2020kotol na biomasu500 000 €333   484 480 €32527.3.202026.7.20202
27.3.3.2020slnečný kolektor1 000 000 €571999 711 €6002.4.20203.8.20202
28.10.3.2020fotovoltický panel700 000 €467698 960 €4929.4.202010.8.20202
29.224.3.2020tepelné čerpadlo1 500 000 €50023.4.202024.6.2020
30.231.3.2020kotol na biomasu 400 000 €26730.4.202030.6.2020
31.214.4.2020slnečný kolektor700 000 €40014.5.202014.7.2020
32.221.4.2020fotovoltický panel500 000 €33321.5.202021.7.2020

1Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň. Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk

2 SIEA odložila vyhlásenie ďalších kôl Zelenej domácnostiam II a predĺžila platnosť vydaných poukážok

Viac ako 140 našich zákazníkov využilo dotácie a ušetrilo financie v celkovej hodnote vyššej ako 350 000 €.

Tepelné čerpadlá – 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.

Slnečné kolektory sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu.
Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je: 450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov  pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,
9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

Fotovoltaické panely1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny. Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín, maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Upozornenie
Podané žiadosti o poukážky sú vždy posudzované a vyhodnocované až podľa času, kedy záujemcovia klikli na potvrdzujúci link v doručenom e-maili. Ak záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na link nepotvrdili ešte počas trvania kola, nebola ich žiadosť ukončená a nemohla byť vyhodnotená. Upozornenie na toto pravidlo bolo uvedené v samotnom elektronickom formulári, ale aj v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam a aj priamo na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku a to už pred 2. kolom. V prípade, ak žiadateľ toto pravidlo nedodržal, nemohol automaticky ani obdržať konečnú informáciu o úspešnosti alebo neúspešnosti jeho žiadosti, pretože jeho žiadosť nebola riadne ukončená.

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk

Uložiť

Buďte včas informovaní o termíne čerpania dotácií

V prípade ak chcete byť informovaný o novinkách v poskytovaných dotáciách, zadajte nám prosím Vaše meno a e-mail. Vďaka týmto údajom Vás môžeme informovať medzi prvými ihneď po zverejnení nových informácií. Vaše osobné údaje si ctíme a neposkytneme ich iným osobám ani inštitúciám..

  Meno*
  E-mail*
  Tel. číslo*
  Poznámka

  Súhlas so spracovaním osobných údajov *

  Pred odoslaním prosím opíšte text z obrázka (kontrola proti SPAM)

  captcha