Dotácie na obnoviteľné zdroje energií 2019

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam II majú slovenské domácnosti možnosť získať príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Celkovo je na projekt do roku 2023 vyčlenených 48 miliónov €.

SIEADotácie pre obnoviteľné zdroje energieSIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) Zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Žiadosť o poukážku vypĺňa domácnosť prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný zo stránky zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku. Väčšinu ďalšej administratívy súvisiacej s podporu za vás vybaví zhotoviteľ.

Projekt dotácie Zelená domácnostiam II pokračuje v roku 2019

Najprv sa budú vydávať poukážky prostredníctvom jednotlivých kôl tak ako v minulosti. Keď bude k dispozícii upravený informačný systém na vydávanie poukážok, začne nový spôsob so zásobníkom žiadostí, ktorý umožní, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Prioritou je zabezpečiť plynulé pokračovanie projektu.

Od  roku 2019 budú kolá pre každý zo štyroch podporovaných druhov zariadení vyhlasované samostatne. V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je zámer podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotle na uhlie. Ďalšia pripravovaná zmena sa týka fotovoltických zariadení, pri ktorých bude zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií, ale samotné batérie budú naďalej oprávneným výdavkom.

Maximálne bude môcť domácnosť získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo a 1 500 € na kotly na biomasu.

Vďaka európskej a štátnej podpore poskytovanej prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam bolo od roku 2015 nainštalovaných v slovenských domácnostiach 18 501 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti pritom využili poukážky v hodnote viac ako 41 miliónov €. Projekt umožnil zvýšiť celkový inštalovaný výkon obnoviteľných zdrojov energie o 141 MW. Spolu bolo počas trvania projektu vyhlásených 28 kôl. Domácnosti si mohli vybrať z 3 600 konkrétnych typov zariadení, ktoré spĺňali požadované technické požiadavky. V rámci pilotného projektu boli preplatené poukážky na slnečné kolektory pre 6 973 domácností, podporených bolo tiež viac ako 5 242 tepelných čerpadiel, 3 673 fotovoltických systémov a 2 613 kotlov na biomasu.

Viac ako 140 našich zákazníkov využilo dotácie a ušetrilo financie v celkovej hodnote vyššej ako 350 000 €.

Posledné 27. kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu, bolo uzatvorené.

K dispozícii bola suma vo výške viac ako 1 770 000 €.

26. kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií kotlov na biomasu, bolo uzatvorené 8.8. 2018 o 15. h

Kolo bolo určené pre inštalácie kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Ak nebude v tomto kole využitá celá suma alokácie 500 tisíc € a z predchádzajúcich kôl budú zvyšné financie, bude pravdepodobne vyhlásené ešte jedno kolo najneskôr v septembri.

V predposlednom 25. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1580 poukážok.

Domácnosti získali poukážku v mimobratislavských regiónoch na 1 035 slnečných kolektorov, 372 tepelných čerpadiel a 173 kotlov na biomasu.

Čerpanie dotácií 18.-25 kolo – časový harmonogram 2018

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2018 môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok. 

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Vydaný počet poukážok Termín rezervácie Podanie žiadosti o preplatenie do
18. 23.1.2018 elektrina 1 650 000 588 22.2.2018 23.4.2018
19. 6.2.2018 teplo 2 350 000 1086 8.3.2018 6.5.2018
20. 27.2.2018 teplo 770 000 325 29.3.2018 27.5.2018
21. 13.3.2018 kotly 2 350 000 397 13.4.2018 14.6.2018
– 14.3.2018 na biomasu1
22. 10.4.2018 elektrina2 1 650 000 584 10.5.2018 10.7.2018
23. 17.4.2018 teplo2,3 3 000 000 1374 17.5.2018 17.7.2018
24. 22.5.2018 tepelné čerpadlá a kotly na biomasu4 4 000 000
25. 26.6.2018 teplo 1 100 000
od 7/2018 teplo5
Spolu 770 000 16 100 000

 

17. októbra prebehlo posledné tohtoročné (2017) kolo dotácií OZE

V poslednom tohtoročnom 17. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 616 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla.

Ďalšie kolá plánuje SIEA vyhlásiť v prvom polroku, nakoľko v roku 2018 pilotný projekt končí. Harmonogram kôl na rok 2018 SIEA zverejní do konca roku 2017.

SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Čerpanie dotácií 6.-16 kolo – časový harmonogram 2017

Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine.
Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami

Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Odhadovaný počet poukážok
6. 4.4.2017 teplo 2 000 000 980
7. 18.4.2017 elektrina 800 000 293
8. 2.5.2017 teplo 1 500 000 735
9. 16.5.2017 elektrina 650 000 238
10. 23.5.2017 teplo 1 200 000 588
11. 30.5.2017 teplo 1 100 000 539
12. 13.6.2017 elektrina 450 000 165
13. 27.6.2017 teplo 1 100 000 539
14. 11.7.2017 elektrina 450 000 165
15. 8.8.2017 teplo 1 100 000 539
 16. 9.-11.2017 teplo a elektrina 4 650 000 2 076
 Spolu 1 200 000 13 800 000 6 857

Čerpanie dotácií – piate kolo (november 2016)

V 5. kole Zelenej domácnostiam bolo vydaných 2002 platných poukážok.
Vyčlenená suma 4 milióny € bola určená na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Vydaných bude 289 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 568 na tepelné čerpadlá a 1145 poukážok na slnečné kolektory.

Čerpanie dotácií – štvrté kolo (november 2016)

V 4. kole projektu Zelená domácnostiam bolo domácnostiam zaslaných 782 poukážok a zmlúv. Až 88 % úspešných domácností žiadalo inštalácie fotovoltického systému s akumuláciou do batérií.

Čerpanie dotácií – tretie kolo projektu Zelená domácnostiam (6. septembra 2016)

V 3. kole informačný systém eviduje 744 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov, 717 k tepelným čerpadlám, 263 ku kotlom na biomasu a 100 k fotovoltickým panelom.

Čerpanie dotácií – druhé kolo (február 2016)

V 2. kole národného projektu Zelená domácnostiam bolo vydaných 3216 poukážok v hodnote 7 miliónov €. V 2. kole bolo 1316 poukážok vydaných na slnečné kolektory. Fotovoltických panelov sa týkalo 1129 poukážok, 231 bolo kotlov na biomasu a 540 tepelných čerpadiel. Zamietavú odpoveď z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov dostala tretina žiadateľov. O poukážky sa môžu uchádzať v ďalšom kole, ktoré bude vyhlásené v 2. štvrťroku 2016.

Čerpanie dotácií – prvé kolo ( december 2015)

V rámci prvého kola bolo k dispozícii 7 percent z celkovej sumy 45 miliónov eur. Domácnosti v Bratislavskom kraji požiadali o 470 000 eur a mimo Bratislavského kraja využili 2 780 000 eur. Domácnosti požiadali o poukážky na inštaláciu 1453 malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Aké nami dodávané zariadenia budú podporované?

Tepelné čerpadlá – 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.

Slnečné kolektory sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1 750 € na inštaláciu.
Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je: 450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov  pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome,
9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

Fotovoltaické panely1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny. Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín, maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Upozornenie
Podané žiadosti o poukážky sú vždy posudzované a vyhodnocované až podľa času, kedy záujemcovia klikli na potvrdzujúci link v doručenom e-maili. Ak záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na link nepotvrdili ešte počas trvania kola, nebola ich žiadosť ukončená a nemohla byť vyhodnotená. Upozornenie na toto pravidlo bolo uvedené v samotnom elektronickom formulári, ale aj v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam a aj priamo na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku a to už pred 2. kolom. V prípade, ak žiadateľ toto pravidlo nedodržal, nemohol automaticky ani obdržať konečnú informáciu o úspešnosti alebo neúspešnosti jeho žiadosti, pretože jeho žiadosť nebola riadne ukončená.

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk

Uložiť

Buďte včas informovaní o termíne čerpania dotácií

V prípade ak chcete byť informovaný o novinkách v poskytovaných dotáciách, zadajte nám prosím Vaše meno a e-mail. Vďaka týmto údajom Vás môžeme informovať medzi prvými ihneď po zverejnení nových informácií. Vaše osobné údaje si ctíme a neposkytneme ich iným osobám ani inštitúciám..

Meno*
E-mail*
Tel. číslo*
Poznámka

Súhlas so spracovaním osobných údajov *

Pred odoslaním prosím opíšte text z obrázka (kontrola proti SPAM)

captcha