Tepelné čerpadlá – zariadenia pre dotácie

V rámci projektu Zelená domácnostiam, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Prostredníctvom tepelných čerpadiel je možné využiť energiu z okolitého vzduchu, zeme alebo vody na ohriatie vody, ktorou sa zabezpečuje vykurovanie alebo príprava teplej vody. Podporené budú tepelné čerpadlá vzduch-voda, zem-voda a voda-voda, ktoré splnia stanovené technické podmienky. V závislosti od spôsobu odovzdávania tepla do priestoru, je možné tento zdroj využiť aj na chladenie rodinného domu.

30. októbra 2023 – zelená domácnostiam nové kolo dotácií

Dotácia aj pre Bratislavský samosprávny kraj a vyššia cielená podpora inštalácií moderných zariadení, ktoré spĺňajú európske environmentálne kritériá. To sú hlavné zmeny v podmienkach nového národného projektu Zelená domácnostiach.

Poradíme a pomôžeme vám s registráciou a s vybavením dotácie.

Výška dotácií je až 3 800 € (*4 370 €) a o poukážku je možné žiadať aj spätne.

Do zoznamu oprávnených zariadení bolo od augusta zaregistrovaných vyše 1300 zariadení. V zozname oprávnených zhotoviteľov budú uvedení dodávatelia, ktorí so SIEA podpíšu zmluvu o preplácaní poukážok obsahujúcu aj povinnosti pri zabezpečovaní podporovaných inštalácií.
*Zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu, alebo domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať v oblastiach s riadením kvality ovzdušia bezemisné zariadenie, teda tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel alebo veternú turbínu.

Prvá fáza projektu Zelená domácnostiam sa začína 30. októbra 2023. Od kedy je možné zariadenia inštalovať prostredníctvom zhotoviteľov, ktorí sa môžu registrovať v projekte. Druhá fáza, v ktorej budú poukážky vydávané a preplácané bude spustená v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém.

Požiadavky

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch:

 • ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT;

Technické podmienky

Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky ak:

a)      je určené na využívanie aerotermálmej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;

b)      je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o  menovitom výkone, stanovenom pre použitý druh a teplotnú charakteristiku:

 • zem – voda:        0 °C / 35 °C
 • vzduch – voda:   2 °C / 35 °C
 • voda – voda:      10 °C / 35 °C

c)      jeho účinnosť (COP) v závislosti od druhu tepelného čerpadla dosahuje nasledovné minimálne hodnoty podľa  technického predpisu,  potvrdené akreditovanou skúšobňou:

– tepelné čerpadlo zem – voda, pri teplotnej charakteristike            0°C/35°C:    >4,3

– tepelné čerpadlo vzduch – voda, pri teplotnej charakteristike        2°C/35°C:    >3,3
(rozmrazovací výkon a príkon ventilátora musí byť zahrnutý vo výkonovom čísle)

– tepelné čerpadlo voda – voda, pri teplotnej charakteristike          10°C/35°C:    >5,1

d)      má vydané vyhlásenie o zhode

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

 • tepelné čerpadlo
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody
 • zemné vrty
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka)
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla
 • montážne práce
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome

 • 380 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 800 € na inštaláciu tepelného čerpadla
 • zvýšenie maximálnej sadzby o  15 % tj. max. 437 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška +15 % podpory je 4 370 € na inštaláciu tepelného čerpadla pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, alebo domácnosti, ktoré si dali nainštalovať v oblastiach s riadením kvality ovzdušia bezemisné zariadenie, teda tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel alebo veternú turbínu.

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk