Novostavba: energetická trieda A0 alebo nízkoenergetický dom

Od 1. januára 2021 platia prísnejšie normy na energetickú hospodárnosť budov. Pre všetky nové budovy platí energetická úroveň A0 – budovy s takmer nulovou potrebou energie. (Pre nové budovy verejnej správy od 1. januára 2019)

Ako sa počíta energetická trieda budovy

Aby sme mohli zaradiť budovu do energetickej triedy A0 a A1 musíme spočítať energiu potrebnú na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m² a následne vynásobiť koeficientom pre daný typ energie. V podstate ide hodnotenie vášho domu vzhľadom na životné prostredie.

Koeficient na vypočítanie energetickej triedy:

  • Fotovoltaika 0,0
  • Kotol – kusové drevo 0,1
  • Kotol – drevná štiepka 0,15
  • Kotol – drevené peletky 0,2
  • Plyn 1,1
  • Elektrina 2,2

Energetické triedy podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/m2, kategória budov = rodinné domy

A0 A1 B C D E F G
≤ 54 55 -108 109 – 216 217 – 324 325 – 432 433 – 540 541 – 648 < 648

Príklad zaradenia rodinného domu do energetickej triedy:
vykurovanie – drevené peletky / plyn / tepelné čerpadlo

Energetická trieda A0

Potreba energie na vykurovanie 55 kWh/m² +  príprava teplej vody 40kWh/m² = 95 kWh/m² za rok.

Kotol – drevené peletky
Celková potreba energie 95 kWh/m²
95 kWh/m² x koeficient 0,15 = 14,25  –  trieda A0

Kotol – plyn
Celková potreba energie 95 kWh/m²
95 kWh/m² x koeficient 1,1 = 104,5  –  trieda A1

Tepelné čerpadlo COP 4 (elektrina)
Celková potreba energie 95 kWh/m²
95 kWh/m²: 4 (COP) x koeficient 2,2  = 52,25  –  trieda A0

Hodnotenie energetických tried globálneho ukazovateľa A0, A1 je v podstate hodnotenie vášho domu vzhľadom na životné prostredie. Hodnotenie je teda závislé od potreby energie a typu paliva, ktoré vo svojom dome spaľujete na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Hodnotenie domu podľa potreby energie na vykurovanie

Je to hodnotenie podľa toho, koľko tepla v kWh potrebuje dom na vykurovanie na 1m² za rok.

V minulosti sa domy klasifikovali ako nízkoenergetický dom (15-50kWh/m²) a pasívny dom (menej ako 15kWh/m² za rok).

Od 2019 na Slovensku vstúpila do účinnosti tepelnotechnická norma STN 73 0540-2+Z1+Z2 (2019), ktorá zavádza nové označovanie budov:
nulový dom, energeticky pasívny dom, nízkoenergetický dom a energeticky úsporný dom.

Nulový dom

Energeticky pasívny dom

Nízkoenergetický dom

Energeticky úsporný dom

< 5

5 – 15

15 – 50

50 – 70

Dom s potrebou energie na vykurovanie 55 kWh/m² patrí do kategórie  – energeticky úsporný dom.

Vetranie s rekuperáciou tepla

Vetranie je pri stavbe rodinného domu často prehliadané a podceňované. Moderné stavby sú skoro vzduchotesne uzatvorené a nedochádza k samovoľnej výmene vzduchu. Preto je potrebné zabezpečiť pravidelné vetranie.

Pri bežnom vetraní dochádza nežiadúcemu úniku tepla z objektu. Vetranie s rekuperáciou privádza čerstvý vzduch a zároveň zabezpečuje udržanie tepla v objekte. Úspora na vykurovaní domu môže byť až 50 %. Je to viac energie, ako uniká cez všetky steny domu.

Ponúkame vám viacero možností riešenia systémov vetrania s rekuperáciou tepla, ale najúčinnejší spôsob je centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla a entalpiou.

V domoch A0 odporúčame kombinovať najmä centrálne vetranie s rekuperáciou a tepelné čerpadlo. Táto kombinácia síce predstavuje vyššiu vstupnú investíciu, ale prevádzkové náklady sú nízke a prevádzka je ekologická. Vetranie s rekuperáciou – viac info …

Tepelné čerpadlá znižujú energetickú potrebu domu o 3/4 a dlhodobé náklady na vykurovanie sú nižšie ako pri ostatných systémoch vykurovania. Budúcnosť vykurovania patrí tepelným čerpadlám nakoľko sú praktické a ekologické.

Naše inštalácie riešia komplexne celkovú potrebu domu: montáž vykurovania, TÚV, vetranie aj chladenie. Tepelné čerpadlá ponúkajú tri možnosti: vzduch-voda, zem-voda a voda-voda. Každá možnosť má svoje výhody. Pomôžeme vám pri výbere a navrhneme optimálne riešenie pre váš rodinný dom.

Odborný návrh zdarma

Potrebujete poradiť s plánovaním novostavby, alebo rekonštrukcie domu? Nezáväzne nás kontaktujte. Našou výhodou je flexibilita a rýchlosť riešenia požiadaviek klientov. Vypracujeme Vám odborný návrh zdarma.