Zmeny v projekte Zelená domácnostiam

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavili novú a vyššiu formu pomoci pre nízkopríjmové domácnosti s názvom „Zelená solidarita“. V rámci tohto projektu domácnosti s nízkym príjmom budú môcť požiadať o podporu až do výšky 90 % oprávnených nákladov.

Ministerstvo hospodárstva oznámilo zmeny v projekte „Zelená domácnostiam“, ktorý podporuje inštaláciu zariadení na obnoviteľné zdroje energie. Tieto zmeny majú za cieľ spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov po celom Slovensku.

Kotly na biomasu, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a fotovoltické panely

Zelená solidarita – dotácie pre nízkopríjmovú domácnosť

Podpora je určená vlastníkom nehnuteľností a osobám, ktoré majú trvalý pobyt na mieste inštalácie aspoň 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Okrem toho musia domácnosti spĺňať stanovené limity čistého príjmu a môžu mať držiteľov preukazu ŤZP.

Zelená domácnostiam prináša špeciálnu pomoc určenú pre ľudí s nízkym príjmom – Zelená solidarita. Rezort hospodárstva ju plánuje spustiť v 3. kvartáli 2024. Takýmto domácnostiam štát prispeje vyššou mierou podpory.

Príspevok v projekte Zelená domácnostiam môže pokrývať maximálne 50 percent nákladov na inštaláciu, v prípade zvýhodnených podmienok v rámci podprojektu
Zelená solidarita môže pokrývať až 90 % nákladov.

Domácnosti si v projekte Zelená solidarita môžu rovnako, ako v projekte Zelená domácnostiam, vybrať z 5 300 zariadení spĺňajúcich technické požiadavky a na inštaláciu využiť služby až 1 570 oprávnených zhotoviteľov registrovaných v projekte Zelená domácnostiam.

Kto bude mať nárok na podporu pre nízkopríjmové domácnosti

Za nízkopríjmovú domácnosť budú v projekte spoločne posudzovaní vlastníci nehnuteľností a všetci, ktorí majú evidovaný pobyt v mieste inštalácie v rodinnom dome minimálne 12 mesiacov pred požiadaním o príspevok. Zvýhodnený príspevok budú môcť využiť domácnosti, ktoré majú preukázateľný čistý príjem rovný alebo nižší ako je stanovený limit. Ten vychádza z definície štatistického úradu v zmysle metodiky EU SILC, podľa ktorej je horná hranica okolo rozptylu rizika chudoby stanovená ako 70 % mediánu národného ekvivalentného ročného disponibilného príjmu. Na podporu budú mať nárok aj domácnosti, v ktorých bývajú držitelia preukazu ŤZP, pričom pre nich bude hranica príjmu na úrovni mediánu. Príjem domácnosti a splnenie ďalších podmienok podpory bude Slovenská inovačná a energetická agentúra preverovať v spolupráci so štátnymi orgánmi.

Domácnostiam, ktoré spĺňajú tieto kritériá, ale majú už podanú žiadosť o príspevok v projekte Zelená domácnostiam, odporúčame, aby si žiadosti o vydanie poukážok neaktivovali a počkali na vyhlásenie projektu Zelená solidarita.

Maximálna hodnota poukážky so zvýhodnením pre nízkopríjmové domácnosti

Maximálna hodnota poukážky so zvýhodnením pre nízkopríjmové domácnosti 
Podporované zariadene Maximálna hodnota poukážky Maximálny podporovaný výkon
kotly na biomasu 2 700 eur 15 kW
slnečné kolektory 3 600 eur 4 kW
fotovoltické panely 6 300 eur 7 kW

Doplatok domácnosti pri 90 % intenzite pomoci

Doplatok domácnosti pri 90 % intenzite pomoci (modelové príklady)
Druh zariadenia Kotol na biomasu Slnečný kolektor Fotovoltický panel
Výkon zariadenia 18 kW 5 kW 6 kW
Hodnota poukážky 2 700 € 3 600 € 5 400 €
Náklad na inštaláciu zariadenia 3 000 € 4 000 € 5 800 €
Výška príspevku pre domácnosť 2 700 € 3 600 € 5 220 €
Doplatok domácnosti 300 € 400 € 580 €

Hranica ročného čistého príjmu je určená podľa mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu

Hranica ročného čistého príjmu je určená podľa mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu
Osoby Koeficient Suma mesačne (priemer) Suma ročne
1. dospelá osoba 1 537,50 € 6 450,00 €
ďalšie dospelé osoby 0,7 376,25 € 4 515,00 €
nezaopatrené dieťa 0,45 241,88 € 2 902,50 €

Disponibilný príjem

Za disponibilný príjem pre tento účel sa považuje suma príjmu pre všetkých členov domácnosti za posledné ukončené daňové obdobie, pričom za príjem sú považované dôchodkové dávky, kompenzačný príspevok baníkom, príjem zo závislej činnosti a príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti po zdanení a odpočítaní povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Hranicu ročného čistého príjmu si môžu domácnosti vypočítať prostredníctvom príjmovej kalkulačky na webovom sídle zelenadomacnostiam.sk.

Spravodlivejšie rozdeľovanie finančných prostriedkov

Predchádzajúca vláda rozdelila viac ako 50 miliónov eur z celkového rozpočtu 150 miliónov eur len pre Bratislavský kraj, čo je približne jedna tretina z celého rozpočtu projektu. Ministerstvo hospodárstva sa rozhodlo upraviť tento balík peňazí tak, aby boli finančné prostriedky spravodlivejšie rozdelené medzi všetky regióny Slovenska. Tento proces úprav bude trvať niekoľko týždňov, po ktorých bude možné začať s vyplácaním finančnej podpory pre domácnosti zapojené do projektu „Zelená domácnostiam“ nielen v Bratislavskom kraji, ale aj v ostatných častiach Slovenska.

Nový projekt „Zelená solidarita“

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) nedávno oznámili spustenie nového projektu „Zelená solidarita“, ktorý je zameraný na poskytovanie špeciálnej pomoci nízkopríjmovým domácnostiam. Projekt bude aktívny od 3. kvartálu 2024 a ponúka výnimočnú príležitosť získať finančnú podporu až do výšky 90% oprávnených nákladov na inštaláciu zariadení, s výnimkou tepelných čerpadiel.

Čo je „Zelená solidarita“?

Zelená solidarita“ je nový podprojekt navrhnutý na podporu domácností s nízkymi príjmami prostredníctvom vyšších dotácií. Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková zdôraznila, že cieľom týchto iniciatív je nielen pomôcť domácnostiam znížiť náklady na energie, ale aj podporiť inštalácie moderných zariadení. Zmeny v projekte „Zelená domácnostiam“ sú navrhnuté s cieľom odstrániť nespravodlivosti v rozdelení prostriedkov, ktoré vznikli pod predchádzajúcou vládou.

Kto má nárok na podporu?

Podpora je určená vlastníkom nehnuteľností a osobám, ktoré majú trvalý pobyt na mieste inštalácie aspoň 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Okrem toho musia domácnosti spĺňať stanovené limity čistého príjmu a môžu mať držiteľov preukazu ŤZP.

Tip pre žiadateľov

Pre tých, ktorí už podali žiadosť o dotáciu v rámci projektu „Zelená domácnostiam“, odporúčame počkať s aktiváciou vydania poukážok až do oficiálneho vyhlásenia nového projektu „Zelená solidarita“.

Aktualizované informácie Zelená domácnostiam?

Aktualizované všeobecné podmienky projektu
Aktualizovaný manuál a nový videomanuál pre domácnosti k podávaniu žiadosti o poukážku
Upozornenie na povinnosti domácností pri pripájaní fotovoltických systémov.

Zdroj:
www.siea.sk
www.zelenadomacnostiam.sk