Zmena v označovaní spotrebičov A+ až A+++

Zo spotrebičov zmizne označenie A+ až A+++. Má to motivovať výrobcov k zvýšeniu efektívnosti svojich výrobkov

Čím viac označení +, tým vyššia kvalita, efektívnosť a úspornosť. Takto sme poznali označovanie spotrebičov doteraz. Po novom však výrobcovia budú môcť označiť energetické spotrebiče iba písmenom od A po G. Tieto zmeny schválil nedávno Európsky parlament, podľa ktorého zjednodušenie označení má pomôcť spotrebiteľom v znižovaní spotreby energie a teda aj v šetrení.

Najmenej úsporné budú po novom spotrebiče s označením G, na najviac úsporných spotrebičoch nájdete po novom už iba písmeno A. Dôvodom pre túto zmenu je podľa Európskeho parlamentu to, aby sa spotrebitelia jednoduchšie orientovali v energetickej efektívnosti spotrebičov.

Väčšina spotrebičov na trhu dnes spadá na základe požiadaviek z roku 2010 do triedy A, v rámci ktorej vznikli podtriedy A+, A++ a A+++. Na Slovensku je označenie energetickej triedy povinné od roku 2002. V EÚ platí označovanie energetickej úspornosti od roku 1994, kedy vzniklo 7 tried energetickej úspory, s označením od A až po G.

V novom systéme označovania sa vrátime k pravidlám, ktoré platili pred rokom 2010, a teda k triedam A až G. Triedy A+, A++ a A+++ sa nebudú používať.
Oznacenie energetickej uspornosti
Nové označenie produktov:
A – doteraz nespĺňajú žiadne produkty
B – doteraz nespĺňajú takmer žiadne produkty
C – doteraz nespĺňajú takmer žiadne produkty
D – doteraz označované produkty triedy A+++
E – doteraz označované produkty triedy A++
F – doteraz označované produkty triedy A+
G – doteraz označované produkty triedy B

Vznikom nových tried sa naštartuje motivácia výrobcov prinášať na trh úspornejšie produkty.

Ako budú označované spotrebiče?

Štítky so zmenenou stupnicou na existujúce skupiny spotrebičov by mali byť zavedené v rozmedzí 21 mesiacoch až šiestich rokov (podľa typu produktu) od vstupu novej legislatívy do platnosti. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť jednotnú stupnicu energetickej efektívnosti v rozsahu A až G.

Akákoľvek zmena stupnice by mala podľa poslancov ostať následne v platnosti aspoň 10 rokov. K zmenám by malo dôjsť za predpokladu, že 25% výrobkov predaných na trhu Únie bude patriť do najvyššej triedy energetickej účinnosti A alebo ak sa 50 % výrobkov umiestni v dvoch najvyšších triedach – A a B.

Pri zavedení nového označenia – na základe novej stupnice a kritérií – by do triedy A nemal na začiatku patriť žiaden výrobok. Pri spotrebičoch, u ktorých je predpoklad rýchleho technologického pokroku, by na začiatku mali ostať prázdne dve najvyššie triedy – A aj B.

Pri skupine výrobkov, ktoré nemôžu byť zaradené do tried F a G budú ich štítky farebne odlíšené. Štandardné spektrum označení – od tmavozelenej až po červenú – tak v týchto prípadoch nahradí sivá farba.

Čo spotrebiteľ zistí podľa energetického štítku

Štítok na domácom spotrebiči by mal spotrebiteľa informovať o triede energetickej efektívnosti príslušného modelu výrobku a jeho absolútnu spotrebu energie v kWh za jeden rok alebo iné relevantné časové obdobie.

Novinkou, ktorú poslanci presadzujú je tiež vytvorenie databázy výrobkov, ktorá by pozostávala z webovej stránky s informáciami o každom produkte a z takzvaného rozhrania pre súlad, teda elektronickej platformy, ktorá by mala podporiť prácu orgánov, ktoré majú dohľad nad trhom.
Táto legislatíva týkajúca sa označovania energetickej efektívnosti sa vzťahuje na výrobky, ktoré majú významný – priamy či nepriamy – vplyv na spotrebu energie.

Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na použité výrobky (produkty z druhej ruky) a na prostriedky na prepravu, ktorých motor zostáva počas prevádzky na rovnakom mieste, napríklad výťahy, eskalátory a dopravníkové pásy.

Uvidíme, či aj v praxi táto myšlienka pomôže spotrebiteľom pri tom, aby pri kúpe volili úspornejšie spotrebiče. Ak však môžeme, poradíme vám. Predovšetkým pri energeticky náročných spotrebičoch, ako sú chladničky, mrazničky či práčky, by sme mali siahať k čo najvyššej triede, nech je už v danú chvíľu podľa legislatívy označovaná akokoľvek.