Požiadavky na miesto inštalácie tepelného čerpadla vzduch-voda

Každé tepelné čerpadlo môže mať iné podmienky predpísané výrobcom. Vždy dodržujte podmienky inštalácie pre váš model alebo prenechajte inštaláciu odborníkom. Ak sa nedodržia minimálne vzdialenosti a podmienky, môže byť ovplyvnený výkon i životnosť zariadenia.

Kam umiestniť vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla?

 • vonkajšiu jednotku umiestniť tak, aby mala dobrý prívod vzduchu
 • vyhnite sa náveternej strane, prípadne použite zástenu, ktorá stlmí vietor
 • tepelné čerpadlo inštalujte ďalej od spální (aj spálne suseda)
 • tepelné čerpadlo je vhodné situovať na odľahlejšiu časť pozemku
 • TČ nie je dobré smerovať na chodník (možná tvorba námrazy)
 • uprednostnite montáž vonkajšej jednotky na zem

Ideálne je nainštalovať tepelné čerpadlo na 2 samostatné pätky (najlepšie tlmia vibrácie). Neodporúča sa vonkajšiu jednotku inštalovať na stenu domu. Silentbloky (pružné podložky) prispievajú k tlmeniu vibrácií.

Požiadavky na miesto inštalácie tepelného čerpadla vzduch-voda

 • zvoľte miesto s čo najväčšou vzdialenosťou od miestností na oddych
 • vonkajšiu jednotku umiestnite pokiaľ možno priečne k hlavnému smeru vetra
 • znížte emisie hluku – vyhnite sa rohom, výklenkom alebo miestam medzi múrmi
 • zvoľte miesto s dobrou absorpciou hluku (napr. trávnik, kríky, ohrady)
 • zvoľte miesto, na ktorom na vstup vzduchu nebudú pôsobiť silné vetry
 • dodržujte vzdialenosť od zdrojov tepla
 • dodržujte prípustný výškový rozdiel medzi vonkajším vnútornou jednotkou
 • ak nie je miesto montáže chránené proti vetru, naplánujte postavenie ochranné steny
 • zabráňte spätnému nasávanie vzduchu z výstupu vzduchu
 • pre odtok kondenzátu naplánujte štrkové a pieskové lôžko
 • zabezpečte, aby sa v podzemí nehromadila voda
 • nebezpečenstvo zranenia pri tvorení námrazy
 • zvoľte miesto, ktoré je v zime chránené proti veľkému hromadeniu snehu
 • naplánujte podzemnú pokládku hydraulických a elektrických vedení
 • dodržujte vzdialenosť od horľavých látok alebo zápalných plynov
 • zabráňte použitiu zaťaženého (znečisteného) vzduchu
 • nevystavujte vonkajšiu jednotku prašnému vzduchu
 • dodržujte vzdialenosť od ventilačných otvorov
 • dodržujte vzdialenosť od opadavých stromov a kríkov
 • nevystavujte vonkajšiu jednotku korozívnemu vzduchu
 • dodržujte vzdialenosť minimálne 250 m od morského pobrežia
 • zaistite, aby miesto montáže ležalo pod hranicou 2 000 m nad morom
 • dodržujte vzdialenosť od hlukovo citlivých oblastí susedných pozemkov
 • zvoľte miesto čo najväčšej vzdialenosťou od okien susedných pozemkov

Montáž na plochú strechu nie je vhodná pre veľmi studenej oblasti s vysokými snehovými zrážkami. Vyhnite sa miestu montáže, ktoré leží v rohu, vo výklenku, medzi múrmi alebo medzi oplotením (zvyšujú hlučnosť).

Umiestnenie tepelného čerpadla

Umiestnenie vonkajšej jednotky
tepelného čerpadla

Umiestnenie tepelného čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda inštalácia a podmienky montáže

Pri inštalácii dodržiavajte všetky platné predpisy.Výber miesta inštalácie pre vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla
Výrobok neinštalujte:

 • v blízkosti zdroja tepla
 • v blízkosti horľavých látok
 • v blízkosti ventilačných otvorov susedných budov
 • pod stromami s padajúcim lístím

Tepelné čerpadlo neinštalujte v blízkosti vetracích šácht. Výrobok nevystavujte prašnému a korozívnemu vzduchu(napr. v blízkosti nespevnených ciest). Prihliadajte na emisie hluku ventilátora a kompresora.

Ak tepelné čerpadlo inštalujete v oblastiach s intenzívnym snežením, zabezpečte, aby sa sneh nehromadil okolo výrobku. Použite zvyšovací podstavec. Ak to nie je možné, nainštalujte prídavný zdroj tepla.

Kam umiestniť tepelné čerpadlo

Pri inštalácii výrobku dbajte na nasledujúce body:

 • prevládajúce vetry
 • optický vplyv na prostredie
 • akustický vplyv na okolie

Vyhýbajte sa miestam, na ktorých pôsobia silné vetry na výstupe vzduchu výrobku. Ventilátor smerujte preč od blízko ležiacich okien. V prípade potreby nainštalujte ochranu proti hluku.

Výrobok inštalujte na jednu z nasledujúcich podpier:

 • betónová platňa
 • oceľový nosník v tvare T
 • betónový blok
 • puzdro pre zvýšenie (príslušenstvo Vaillant)
 • držiak na stenu

Teplota na výstupe vzduchu je nižšia ako vonkajšia teplota. Môže sa tak tvoriť námraza. Zvoľte miesto a orientáciu, pri ktorej má výstup vzduchu vzdialenosť minimálne 3 m chodníkov, dláždených plôch a zvislých rúrok.

Dodržiavajte minimálne odstupy, aby sa zaručil dostatočný prúd vzduchu a uľahčili údržbové práce.
Zabezpečte, aby bolo k dispozícii dostatok miesta na inštaláciu hydraulických vedení. Pripravte položenie elektrických vedení.

Minimálna vzdialenosť Režim vykurovania Režim vykurovania a chladenia
A 100 mm 100 mm
B 1000 mm 1000 mm
C 120 mm 250 mm
D 500 mm 500 mm
E 600 mm 600 mm

Pozor: Ak sa nedodržia minimálne odstupy a vzdialenosti, môže byť ovplyvnený výkon výrobku.

Tepelne čerpadlo umiestnenie vzduch-voda

Odborný návrh

Nechajte si poradiť, my vám vypracujeme návrh zdarma.