Kondenzačný kotol – úspora plynu

Pri výmene starého kotla na nový kondenzačný očakávame úsporu v spotrebe plynu a znížení nákladov. Pri porovnávaní plynových kotlov musíme rozlišovať dve uvádzané účinnosti. Normovaný stupeň tepelného využitia môže dosahovať až 110%  a účinnosť kondenzačného kotla max. 100%.

V čase výroby starých kotlov sa neuvažovalo s možnosťou získavania tepla zo spalín a uvádzala sa dolná výhrevnosť plynu. Preto pri započítaní tepla zo spalín môže mať moderný kondenzačný kotol normovaný stupeň tepelného využitia až 110%.

Kondenzačný plynový kotol – vyššia účinnosť

Teplo získané kondenzáciou je až 11 %, znižovaním teploty spalín až 7 %, teoretická maximálna úspora paliva 18 % – prakticky okolo 15 %.

Pri prepočítaní so spaľovacím teplom plynu a nie s dolnou výhrevnosťou je účinnosť kondenzačného kotla približne 98%. Oproti dvadsaťročnému kotlu s účinnosťou cca 75% môže byť úspora až 23%. Pri porovnaní je potrebné porovnávať účinnosť konkrétnych kotlov.

Pri ročnej spotrebe plynu 600 € a úspore na kúrení 20% je ročná úspora nákladov na vykurovanie cca 120 €.

Ročná spotreba plynu Úspora na kúrení Ročná úspora nákladov na vykurovanie
600 € 20% 120 €
800 € 20% 160 €
1 000 € 20% 200 €

Návratnosť investície výmeny kotla /pri cene inštalácie cca 2 800€/ sa môže pohybovať až na úrovni 18 rokov.
Preto je dôležité prijať ďalšie opatrenia na zníženie spotreby plynu:

  • inštalácia termostatických hlavíc
  • moderný termostat
  • moderné radiátory /podlahové kúrenie/
  • zníženie teploty vykurovacej vody
  • zateplenie / výmena okien

Po prijatí viacerých opatrení na zníženie spotreby je možné očakávať prijateľnú návratnosť investície výmeny starého kotla za nový kondenzačný kotol. Výmena kotla prináša väčší komfort a bezpečnosť.

Výmena plynového kotla, alebo kedy je čas na výmenu kotla:

  • kotol vydáva nezvyčajné zvuky
  • teplota vody počas sprchovania kolíše
  • často sa kazí
  • kotol má viac ako 12 rokov
  • náklady na údržbu sa neustále zvyšujú

Čo potrebuje kondenzačný kotol pre úspornú a bezproblémovú prevádzku:

Kotol Vaillant výmenaOdvod kondenzátu cez sifón do kanalizácie. Ak bude kotol pod úrovňou kanalizácie, je možné použiť čerpadlo kondenzátu. Z jedného metra kubického plynu vznikne cca tri decilitre kondenzátu.

Filter vykurovacej vody slúži na zachytávanie nečistôt vo vykurovacom systéme.

Poistný ventil teplej vody odpúšťa havarijný pretlak v zásobníku teplej vody.

Pri viac ako päť radiátorov je potrebná uzavretá expanzná nádoba. kondenzačný kotol má zabudovanú cca sedem litrovú expanznú nádobu. Pôvodné otvorené expanzné nádoby nie je možné použiť s kondenzačným kotlom.

Koncentrický komín s nasávaním spaľovacieho vzduchu cez komínovú čiapku. Vzduch je vedený vonkajšou koncentrickou rúrou do kotla, kde sa po zhorení vracajú spaliny strednou rúrkou do komína. Takýmto koncentrickým riešením sa dosiahne vyššia celková účinnosť kotla, pretože nasávaný vzduch odoberá teplo spalinám už v komíne. Zároveň sa zlepšuje stupeň kondenzácie.

Revízne komínové koleno slúži na kontrolu komínového telesa pri pravidelnej ročnej prehliadke.

Úsporná prevádzka kondenzačného kotla – ako zvýšiť úsporu

Termostatické hlavice na radiátoroch môžu zvýšiť úsporu až o 10%. Vykurovanie je presnejšie regulované a jednotlivé miestnosti sa neprekurujú.

Inštaláciou cirkulačného čerpadla pri dlhých rozvodoch teplej vody. Cirkuláciou TÚV je možné zabezpečiť okamžitý komfort teplej vody aj na vzdialenejších vodovodných batériách. To platí hlavne pri dlhom rozvode teplej vody.  Cirkulačné čerpadlo zabezpečí čiastočné šetrenie tepelnej energie, ale hlavne šetrí teplú úžitkovú vodu /neodpúšťa sa studená voda do kanalizácie/.

Ekvitermická regulácia je moderná, úsporná a presnejšia regulácia vykurovania. Pracuje s teplotou vykurovacej vody, vonkajšou teplotou a vnútornou teplotou. Ekvitermické regulátory upravujú teplotu vody vykurovania na základe vývoja vonkajšej teploty. Ak je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši a naopak.

Zásobník teplej vody. V akumulačnom zásobníku sa teplá voda zohrieva postupne a nie nárazovo. Ohrev vody v externom zásobníku je úspornejší ako prietokový ohrev teplej vody.

Ako môže mať kondenzačný kotol účinnosť až 110%

V plynovom kondenzačnom kotle sa voda zohrieva spaľovaním plynu /tak ako u starších kotlov/. V nekondenzačných kotloch horúce spaliny odchádzajú do komína a energia, ktorá je obsiahnutá v spalinách zostane nevyužitá. Kondenzačný kotol využíva aj energiu odchádzajúcich spalín.

Aby sa dala táto energia získať, je potrebné, aby vodná para v spalinách skondenzovala. Kondenzačný kotol ochladí spaliny pomocou špeciálneho výmenníka tepla /spaliny kondenzujú pri teplote pod 56 °C/. Získaná energia sa použije na predhriatie vratnej vykurovacej vody. Predhriata voda potom prechádza do primárneho výmenníka tepla, kde sa ďalej zohrieva. Počas tohto procesu sa vytvorí malé množstvo skondenzovanej vody, ktorú je treba odviesť. Kyslosť tejto vody je nízka a je možné ju odviesť do kanalizácie.

Vaillant kondenzacny kotol vymena

V prípade záujmu o výmenu plynového kotla nás neváhajte kontaktovať: geotherm@geotherm.sk, borcany@geotherm.sk, +421 915 800 915