Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavieb a budov v roku 2021

Od 1. januára 2021 platia prísnejšie normy na energetickú hospodárnosť budov. Pre všetky nové budovy platí energetická úroveň A0 – budovy s takmer nulovou potrebou energie. (Pre nové budovy verejnej správy od 1. januára 2019)

Hodnota primárnej energie A0 sa nedá dosiahnuť len splnením požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti obalových konštrukcií. Je potrebné zároveň použiť aj vhodný zdroj vykurovania a prípravy teplej vody.

Pri stavbe dôležité splniť tepelnotechnické požiadavky na obalové konštrukcie, avšak zvyšovanie hrúbok tepelných izolácií nemá v konečnom dôsledku až taký vplyv na primárnu energiu.

Zdroj tepla stavby a odhadovaná energetická trieda

Elektrická energia: Pri použití zdroja vykurovania a prípravu teplej vody na elektrickú energiu, prakticky nie je možné dosiahnuť primárnu energiu do A0. Primárna energia vychádza do triedy B až C. Na dosiahnutie splnenia podmienky je potreba pridať rekuperáciu a solárne alebo fotovoltické panely.

Tepelné čerpadlo: Pri použití zdroja vykurovania a prípravu teplej vody na plyn je možné dosiahnuť energetickú triedu A1. Na dosiahnutie energetickej triedy A0 je potrebné osadiť rekuperačnú jednotku a prípadne solárne alebo fotovolticképanely.

Plyn: Pri použití zdroja vykurovania a prípravu teplej vody na plyn je možné dosiahnuť energetickú triedu A1. Na dosiahnutie energetickej triedy A0 je potrebné osadiť rekuperačnú jednotku a prípadne solárne alebo fotovolticképanely.

Biomasa: Pri použití zdroja vykurovania a prípravu teplej vody na biomasu (drevo, peletky, drevná štiepka) primárna energia vychádza do A0. Nie je potrebné navrhovať rekuperáciu ani solárne alebo fotovolticképanely.

Škála energetických tried energetickej hospodárnosti budovy v kWh/(m2.a)

Trieda energetickej hospodárnosti budovy
Kategórie budovA0A1BCDEFG
Rodinné domy≤5455-108109-216217-324328-432433-540541-648>648
Bytové domy≤3233-6364-126127-189190-252253-315316-378>378

Modelový výpočet energetickej triedy (bungalov)

Vykurovací zdrojenergetická trieda
Plynový kotolA1
Plynový kotol + rekuperáciaA1
Plynový kotol + rekuperácia+ 4,0 m² solárnych panelovA0
Plynový kotol + rekuperácia+ krb na cca 42 %A0
Elektrický kotolB
Elektrický kotol +rekuperáciaB
Elektrický kotol + fotovoltické panely  11,5 kWpA0
Elektrický kotol + rekuperácia + fotovoltické panely 6,5 kWpA0
Tepelné čerpadlo vzduch-vodaA1
Tepelné čerpadlo vzduch-voda + rekuperáciaA0
Tepelné čerpadlo vzduch-voda + fotovoltické panely 1,5 kWpA0

Zdroj a viac info.: www.xella-dialog.sk