Tepelné čerpadlo zem voda

Navrhneme a nainštalujeme vám najvhodnejšie tepelné čerpadlo. Naši odborníci navrhujú systémy vykurovania, vetrania a chladenia na dlhodobú a úspornú prevádzku. O montáž a kvalitnú inštaláciu sa postarajú naši technici, ktorý namontovali už stovky tepelných čerpadiel.

Základné rozdelenie tepelných čerpadiel

Zjednodušený popis činnosti: Tepelné čerpadlo použije exteriérovú teplotu, kompresor stlačením zvýši tlak a teplotu, ktorá sa využije v domácnosti. Expanzný ventil uvoľní tlak a teplota sa zníži pod hodnotu teploty exteriéru. Pri tomto cykle sa teplota exteriéru ochladzuje a teplota v interiéri zvyšuje.

Tepelné čerpadlo NIBE zem-voda

Ako tepelné čerpadlá fungujú?

Tepelné čerpadlo princíp práce

Tepelné čerpadlo odoberá energiu z exteriéru, prenáša do interiéru a využíva pre potreby domácnosti. Štandardne je vykurovací systém nízkoteplotný (do 55 °C). Tvorí ho tepelné čerpadlo a teplovodné podlahové alebo stenové vykurovanie.

Chladivo získava teplo z primárneho média/vonkajší okruh/a prechádza do kompresoru, kde je stlačené a tým sa zvýši jeho tlak i teplota. V kondenzátore (výmenníku tepla) chladivo odovzdá energiu do interiéru, ochladí sa a prejde do kvapalného stavu. Jeho energia sa tu odovzdala vykurovaciemu médiu, ktoré slúži na vykurovanie, systému ohrevu vody alebo ohrevu vzduchu.

Expanzný ventil reguluje prietok chladiva okruhom a udržiava tak tlakový rozdiel medzi jeho vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou. Prechodom cez expanzný ventil chladivo stráca tlak a je prudko ochladené. Vo výparníku odoberie energiu vonkajšiemu prostrediu prechádza do plynného stavu a celý kolobeh sa opakuje.

Ako pracuje tepelné čerpadlo? Princíp práce tepelného čerpadla. PDF – na stiahnutie
Tepelné čerpadlá využívajú ako zdroj tepla energiu obsiahnutú v zemi, v spodnej vode alebo vo vzduchu.

Aké druhy tepelných čerpadiel poznáme?

Tepelné čerpadlá môžeme rozdeliť podľa toho, odkiaľ čerpadlo odoberá teplo a teda podľa zdroja tepelnej energie na:

Tepelné čerpadlo podľa zdroja


Tepelné čerpadlo zem-voda (zem = kolektor -/- voda = rozvody kúrenia)

Tepelné čerpadlo zem voda plošný kolektor

Tepelné čerpadlo zem-voda využíva ako zdroj energie teplo z pôdy /podložia/. Tento systém má vysokú účinnosť počas celého roka, je spoľahlivý a nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Teplonosná kvapalina cirkuluje a odoberá teplo v nezamŕzajúcej hĺbke pod povrchom pôdy, následne príde do tepelného čerpadla, kde je teplo zhodnotené a predané vykurovaciemu systému.

Tepelné čerpadlo s plošným kolektorom využíva ako zdroj tepla vrstvu zeme v hĺbke cca 1 až 1,2 m pod povrchom, kde je teplota pomerne stabilná po celý rok. V tejto hĺbke sú umiestnené hadice plošného kolektora tak, aby poskytoval dostatok tepla pre požadovaný výkon čerpadla.

Veľkosť požadovanej plochy závisí aj od výkonu tepelného čerpadla a typu pôdy. Najvyššie výkony cca 40 W/m2 poskytujú hlinité pôdy plne presýtené vodou, v suchých piesčitých pôdach sa dosahujú najnižšie odoberané tepelné výkony cca 10 W/m2.

Veľkosť kolektora tepelného čerpadla zem-voda

Veľkosť zemného kolektora sa počíta pri návrhu systému podľa požadovaného výkonu, polohy stavby či typu pôdy. Zjednodušene by mal byť zemný kolektor minimálne 2-krát až 3-krát väčší ako vykurovaná plocha domu.

Ak by bol zemný kolektor poddimenzovaný a mal menšiu plochu, môže to spôsobiť podchladenie zeme čím sa zhoršia podmienky pre tepelné čerpadlo a na jar mierne meškanie vegetácie. Preto je pri návrhu potrebné zaokrúhľovať plochu kolektora nahor.

Soľanka

V hadiciach zemného kolektora prúdi teplonosná kvapalina /soľanka/. Anglicky „Brine“, v dokumentácii označovaná „B“. Ide o zmes vody a soli NaCl (kuchynská soľ). Výhodou je, že zamŕza pri nižšej teplote ako čistá voda, je lacná a netoxická.

Dnes je už soľanka nahradená teplonosnou kvapalinou, ktorá chráni celý systém pred mrazom, vnútornou koróziou a predlžuje životnosť vykurovacieho systému.

Hlbinný vrt pre tepelné čerpadloHlbinný vrt

Tepelné čerpadlá systému zem-voda môžu odoberať energiu aj z geotermálneho hlbinného vrtu, je to najúčinnejší  spôsob získavania energie tepelnými čerpadlami.

Hlbinný vrt má konštantnú teplotu a hĺbku až 120 m.

Vyžaduje minimum priestoru, hlbinný vrt je možno previesť aj na najmenších parcelách. Nevýhodou je jeho vyššia zriaďovacia cena.


Tepelné čerpadlá voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda využíva ako zdroj energie teplo získané zo spodnej vody. Pri tomto tepelnom čerpadle sú potrebné dve studne a výkonné čerpadlo, ktoré čerpá spodnú vodu. Čerpadlo typu voda-voda je pomerne náročné na údržbu, s čím súvisia zvýšené prevádzkové náklady. Preto sa odporúča najmä pre stredné vyššie výkony. Je účinné počas celého roka, nepotrebuje priestor pre plošný kolektor. Využíva sa hlavne v oblastiach s dostatkom spodnej vody a v oblastiach kde je spodná voda dostupná plytko pod povrchom pôdy.


Cenová ponuka zdarma

Vypracujeme cenovú ponuku. Poradíme a navrhneme najvhodnejšie technológie i zariadenia. Návrh vypracujú naši odborníci v niekoľkých pracovných dňoch.

Výkonové číslo tepelného čerpadla COP (Coefficient Of Performance)

Tepelné čerpadlo pri svojej prevádzke potrebuje elektrickú energiu, avšak získa približne 3 až 5 krát viac tepelnej energie, ako spotrebuje elektrickej energie. Tento pomer vyjadruje hlavný ukazovateľ efektívnosti prevádzky tepelného čerpadla, jeho výkonové číslo.

Ak dodáme 2 kW vo forme elektrickej energie, ktorá poháňa tepelné čerpadlo, a na strane kúrenia získame 10 kW tepla, vtedy je výkonové číslo tepelného čerpadla 5. Pri zvyšovaní príkonu, čiže v prípade potreby intenzívnejšieho chodu tepelného čerpadla alebo vyššej výstupnej teploty sa toto číslo znižuje.

Vykurovací faktor COP  5 = 10/2

COP nám ukazuje pomer medzi vloženou energiou a získanou energiou na vykurovanie. Na COP má vplyv aktuálny príkon TČ, výstupná teplota aj teplota okolia z ktorého odoberáme energiu. Pri COP musia byť definované podmienky práce tepelného čerpadla. Pri porovnávaní COP tepelných čerpadiel je veľmi dôležité poznať podmienky pri stanovení tohto parametra, predovšetkým teplota vonkajšieho vzduchu, teplotu vykurovacej vody, príkon ventilátora, spotrebu energie pre rozmrazovanie atď.).

Tepelné čerpadlo COP

Správne nadimenzované a dobre namontované tepelné čerpadlo predstavuje spôsob, ako zhodnotiť aj teplo s nízkym potenciálom /exteriér/ a úsporne ním vykurovať, chladiť či zohrievať TÚV.

Moderné TČ môže v lete pracovať reverzne /opačne/ a interiér ochladzovať. Princíp práce tepelného čerpadla v lete (keď chladí interiér) je rovnaký, ako princíp práce chladničky, odoberá teplo (z vnútra) a odovzdáva ho okoliu (von). V zime, keď je potreba vykurovať, sa systém automaticky otočí a tepelné čerpadlo odoberá teplo z exteriéru a odovzdáva do domu.

Namontujeme vám najvhodnejšie tepelné čerpadlo pre vašu stavbu, ktoré zabezpečí komfortné vykurovanie, chladenie a prípravu TÚV.

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré čerpá teplo z jedného miesta na druhé, vynaložením vonkajšej práce. https://sk.wikipedia.org/wiki/Tepelné_čerpadlo

Prvé tepelné čerpadlo určené na vykurovanieAurel Stodola prvé tepelné čerpadlo

Slovák Aurel Stodola bol konštruktérom prvého tepelného čerpadla na svete.
Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody z jazera (ide o uzavretý kruh).

Stodola svoje najväčšie úspechy ale dosiahol v odbore parných a spaľovacích turbín, jeho výpočty i konštrukcie dali pevný základ tomuto odvetviu strojárstva.

Zameriaval sa aj na oblasť teórie automatickej regulácie strojov. Aurel Stodola zomrel v roku 1942. Pochovaný je v Liptovskom Mikuláši.


Tepelné čerpadlo /heat pump/ je zariadenie ktoré odoberá teplo z chladnejšieho prostredia a odovzdáva ho do priestoru s vyššou teplotou pomocou mechanickej energie /kompresoru/.

V prípade záujmu o tepelné čerpadlo alebo ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať. kontakt
Radi vám poradíme a pomôžeme v oblasti vykurovania, chladenia, vetrania … formulár – cenová ponuka


Ekologické chladivo R290 do tepelných čerpadiel – chladivo s nízkym faktorom skleníkového efektu

Podľa nariadenia EU majú byť z trhu postupne odstránené chladivá, ktoré prispievajú k skleníkovému javu, k ohrievaniu povrchu Zeme. Dnes bežné chladivo R410A vykazuje hodnotu GWP (potenciál globálneho otepľovania) = 2088. To znamená, že 1 kg chladiva R410A má rovnaký skleníkový účinok ako 2088 kg CO2. Novšie chladivo, napríklad R32 má GWP = 675. Chladivo R290 má GWP približne 3. Ide o výrazný posun k zlepšeniu dopadov na životné prostredie.

Odborný návrh zdarma

Poradíme a navrhneme najvhodnejšie technológie i zariadenia.
Návrh vypracujú naši odborníci v niekoľkých pracovných dňoch.

Čo o nás hovoria naši zákazníci?

Máme tisíce zákazníkov, stovky referencií a desiatky recenzií.

Prečítajte si recenzie našich spokojných zákazníkov na Google.